Polityka prywatności w serwisie aspolska.pl

Postanowienia ogólne

A&S Polska Sp. z o.o. („Spółka”) wydawca i administrator serwisu informacyjnego aspolska.pl („Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

1. Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa.
 2. W celu pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Serwis, w tym do udziału w grupach i forach dyskusyjnych, dostępu do archiwum Serwisu oraz do korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach internetowych Serwisu, wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, firmę i obszar zainteresowań, a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu

Gromadzenie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Spółka. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Serwisu Spółka jest uprawniona na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Spółkę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisu i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach Spółki, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

Gromadzenie i przekazywanie informacji pozyskiwanych automatycznie

 1. Spółka gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Przekazywanie informacji o użytkownikach Serwisu

 1. Spółka, jako wydawca Serwisu, nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.
 2. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe użytkownika Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

3. Polityka w zakresie plików „cookies”

Stosowanie „cookies”

Spółka stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Spółce danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu.

Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika

Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.

4. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.

5. Kontakt

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: info@aspolska.pl.

A&S Polska Sp. z o.o.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.