Strona główna HoReCa Hotel po pandemii

Hotel po pandemii

Hubert Żak


Sektor HoReCa1 jest jednym z najmocniej dotkniętych zmianami, jakie przyniosła pandemia koronawirusa dla gospodarki. Straty poniesione z tytułu spadku przychodów, wzrost kosztów operacyjnych oraz brak amortyzacji zapewne jeszcze długo będą spędzać sen z powiek zarządzającym.

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak bardzo zmiany wpłynęły na poziom bezpieczeństwa obiektów hotelowych, należy spojrzeć na ten obszar z zupełnie innej perspektywy niż przed okresem pandemii COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

Bezpieczeństwo w hotelach znacznie zmieniło się w wielu podobszarach – przeobrażeniu uległa struktura bezpieczeństwa, zmienił się sprzęt oraz instrukcje i procedury opracowane lub zmodyfikowane w odpowiedzi na nową sytuację gospodarczą. Rynek hotelarski został zmuszony do szybkiej adaptacji do nowego rodzaju zagrożeń. Potencjalna utrata przychodu wymusiła zmianę podejścia do wdrożenia często autorskich rozwiązań w zakresie paneli kryzysowych i nowych procedur już w pierwszym okresie pandemii.

Wraz z postępującymi zmianami gospodarczymi aktualizacjom podlegały także rozwiązania proceduralne. Proces ich dostosowywania uwzględniał najnowsze informacje dotyczące stale zwiększającego się wymaganego poziomu zabezpieczeń, publikowanego przez instytucje rządowe. Nieco więcej czasu zajęła odpowiednia implementacja sprzętu niezbędnego do sprostania nowym wymogom, w tym instalacja kamer termowizyjnych, analityki, urządzeń i systemów dezynfekcyjnych czy punktów kontroli zabezpieczeń stref wydzielonych. W kolejnych okresach widoczne były coraz większe zmiany w zakresie hotelowych systemów dedykowanych bezpieczeństwu w obszarach pandemicznych.

Aby ograniczyć ryzyko całkowitego lub czasowego zamknięcia obiektu hotelowego w okresie pandemii, zwrócono się do ekspertów i producentów zabezpieczeń z pytaniem, w jaki sposób zoptymalizować koszty związane z bezpieczeństwem, by sprostać nowym wyzwaniom, w pełni przestrzegając wymogów dotyczących ograniczenia liczby gości oraz przepisów sanitarnych i innych wymogów epidemiologicznych.

Zaproponowane rozwiązania, zwłaszcza w pierwszym okresie pandemii, koncentrowały się na wsparciu technicznym i proceduralnym. Oferowane usprawnienia wiązały się z koniecznością poniesienia niemałych kosztów, co w okresie pandemicznym było dla hoteli sporym wyzwaniem. Aby temu sprostać, skupiono się na doposażeniu obiektów w urządzenia niezbędne, w tym rozwiązania techniczne m.in. w zakresie pomiaru temperatury oraz dostosowania i uszczegółowienia procedur dezynfekcyjno-epidemiologicznych.

Najważniejszą rzeczą stało się właściwe wdrożenie procedur wspierających codzienną pracę obiektu, spośród których należy wymienić spersonalizowane instrukcje dla następujących obszarów:

  • dział F&B,
  • dział obsługi i recepcji,
  • dział housekeepingu,
  • dział maintenance & service,
  • dział techniczny.

Konieczne było również wypracowanie zasad współpracy z gośćmi hotelowymi, a także dostawcami wszelkich niezbędnych dla hoteli produktów. Nowe podejście do wykonywanych działań i pracy operacyjnej okazało się konieczne do utrzymania właściwego funkcjonowania obiektów hotelowych.

Po okresie stabilizacji cen oraz dopasowania dedykowanych rozwiązań technicznych doposażono obiekty hotelowe w urządzenia zwiększające i zapewniające wystarczające standardy do właściwego funkcjonowania i dostosowania w okresie pandemii. Wśród głównych systemów zainstalowanych lub zmodyfikowanych na potrzeby postpandemicznych przepisów znalazły się następujące:

  • analityka systemowa CCTV, szczególnie dotycząca zliczania osób w poszczególnych strefach, uwzględniająca konieczność limitowania liczby osób w danym obszarze;
  • pełna analiza danych polegająca na stałym, reaktywnym pomiarze temperatury obiektów oraz przemieszczaniu się w wyznaczonych, monitorowanych obszarach;
  • wyznaczenie dodatkowych punktów kontroli systemowej, opartych m.in. na wirtualnych barierach, analizie ruchu czy przydziale obiektu do poszczególnych stref;
  • analiza otagowanych obiektów w zakresie wykonania wszystkich etapów kontrolnych w poszczególnych strefach.

Zmiany te zostały dopasowane w sposób autorski i indywidualny w zależności od obiektu hotelowego. Na ich formę miały wpływ możliwości sprzętowe oraz uwarunkowania architektoniczne, pod uwagę wzięto także części wspólne hotelu oraz obiektowe ciągi komunikacyjne.

Część hoteli wdrożyła pełen zakres rozwiązań umożliwiających w pełni bezpieczną i zgodną w przepisami pracę operacyjną. Inne ograniczyły się do spełnienia niezbędnych wymogów sanitarnych, wprowadzając rozwiązania proceduralne wspomagane dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak mobilny pomiar temperatury.

W okresie pandemii i po jej zakończeniu hotele podchodziły do zakresu zmian jednostkowo, opierając się na zaleceniach ekspertów i doradców ds. bezpieczeństwa oraz rekomendacjach rządowych w zakresie ustaw, przepisów i rozporządzeń. Brak zunifikowanych rozwiązań wpłynął na jakość i wielkość zastosowanych zmian. Bezpośredni wpływ miały przy tym ogromne koszty poniesione z tytułu braku przychodów w okresie całkowitego lub częściowego zamknięcia.

Po ustaniu pandemii koronawirusa w części sektora hotelarskiego można zauważyć znaczące zmiany. Niektóre hotele zostały dostosowane w maksymalny możliwy i dostępny rynkowo sposób zarówno w obszarze zakupu i wprowadzenia do użytku wskazanych powyżej rozwiązań sprzętowych, jak i nowych spójnych procedur pozwalających na wyeliminowanie zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Część hoteli dostosowała model swojej pracy do ogólnych procedur i rekomendacji – trudno wskazać, które z tych rozwiązań było lepsze. Fakt braku zamknięcia obiektów dużych sieci nasuwa wnioski, że każde z tych rozwiązań było dobre, o ile było zaimplementowane oraz realizowane w sposób właściwy.

Analizując dane rynkowe, można z przekonaniem powiedzieć, że poziom bezpieczeństwa w sektorze hotelarskim podniósł się, szczególnie w obszarach związanych z realizacją procedur oraz doposażenia obiektów w dodatkowy sprzęt, który można wykorzystać nie tylko w czasie pandemii, ale także w codziennej rzeczywistości, w której jest kolejnym elementem zapewniającym pełne bezpieczeństwo usług.

Hubert Żak
Ekspert ds. bezpieczeństwa i techniki zabezpieczeń, menedżer projektów. Wieloletni pracownik służb, od kilkunastu lat związany z bezpieczeństwem biznesu, szczególnie z zarządzaniem kryzysowym, prewencją, zapobieganiem zagrożeniom i bezpieczeństwem publicznym. Współpracuje z korporacjami międzynarodowymi i instytucjami rządowymi, gdzie odpowiada za nowe rozwiązania w systemach bezpieczeństwa oraz specjalistyczne szkolenia.

1  HoReCa – hotele, restauracje, kawiarnie