Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Integral EvoxX – kolejny etap (r)ewolucji

Integral EvoxX – kolejny etap (r)ewolucji

Integral EvoxX to kolejny etap ewolucji systemu sygnalizacji pożarowej Integral oferowanego przez Schrack Seconet od 1996 r. Na każdym etapie jego rozwoju wprowadzane są nowe rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne oraz kolejne udoskonalenia w zakresie niezawodności działania, funkcjonalności i elastyczności, oparte na nowościach technologicznych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Celem i misją Schrack Seconet jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich rodzajach obiektów budowlanych. System Integral EvoxX to najnowsza platforma sprzętowa i programowa wspierająca rozwiązania chmurowe, przygotowana na dalszy rozwój systemu, szczególnie w zakresie technologii cyfrowych i współdziałania z innymi systemami bezpieczeństwa w obiekcie.

W ramach systemu Integral EvoxX dostępne są następujące typy central

Integral EvoxX M – uniwersalna modułowa redundantna centrala:

 • sygnalizacji pożarowej,
 • sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi, w tym sterowania urządzeniami w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
 • sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi obejmującymi takie środki gaśnicze jak gaz, woda, piana, mgła i aerozole,

Integral EvoxX C – 2(4) pętlowa kompaktowa centrala sygnalizacji pożarowej i jednostrefowa centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi,

Integral EvoxX B – jednopętlowa centrala sygnalizacji pożarowej.

Uniwersalna centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami ppoż.

Integral EvoxX M

Flagowym produktem systemu jest centrala Integral EvoxX M, skonstruowana z naciskiem na maksymalne bezpieczeństwo, funkcjonalność i elastyczność, aby umożliwić realizację nawet najbardziej skomplikowanych zadań w zakresie sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w obiekcie. Dla potwierdzenia najwyższych standardów bezpieczeństwa w CNBOP-PIB zostały wykonane dodatkowe badania w zakresie sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Potwierdziły one w 100% spełnianie wymagań technicznych i formalnych, które są kluczowe dla bezpiecznego wdrożenia systemu w obiekcie, późniejszego formalnego odbioru instalacji i bezpiecznej eksploatacji.

Centrala ma certyfikaty i świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB do realizacji następujących funkcji:

 • centrala sygnalizacji pożarowej zgodnie z PN-EN 54-2,
 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych zgodnie PN-EN 54-3,
 • centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (zgodnie z prEN 12101-9), centrala sterująca oddzieleniami przeciwpożarowymi oraz przeznaczona do sterowania i nadzorowania w ramach instalacji wodociągowych przeciwpożarowych zgodnie z Krajową Oceną Techniczną (KOT),
 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z PN-EN 12101-10,
 • centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi zgodnie z PN-EN 12094-1,
 • centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi, pianowymi i aerozolowymi zgodnie z KOT.

Sterowanie bezpośrednie urządzeń przeciwpożarowych odbywa się za pomocą wejść/wyjść central oraz modułów wejścia/wyjścia w ramach techniki pętlowej X-LINE. Centrala Integral EvoxX M, realizując wszystkie powyższe funkcje jednocześnie, staje się najbardziej uniwersalną centralą na rynku polskim.

Architektura i elastyczność Integral EvoxX M umożliwiają realizację funkcji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami ppoż. przez jedną centralę lub centrale pracujące w sieci. W ramach systemu sieciowego istnieje możliwość rozdzielania funkcji sygnalizacji pożarowej i sterowania na poszczególne centrale lub wyodrębnienia niezależnych podsystemów dla łatwiejszego zarządzania i eksploatacji, co jest praktykowane np. w zakresie systemu detekcji i sterowania SUG.

Maksymalna szybkość i niezawodność działania

Centrale Integral EvoxX są oparte na platformach sprzętowych nowej generacji (B8, B9, B10), zapewniających kolejne, znaczne zwiększenie wydajności systemu oraz wprowadzających nowe interfejsy wejścia/wyjścia, które ułatwiają obsługę, konfigurację i serwis, a także współdziałanie z systemami zewnętrznymi. Zastosowanie nowych bardzo wydajnych platform sprzętowych to realizacja długofalowej strategii Schrack Seconet budowy niezawodnych systemów bezpieczeństwa pożarowego o możliwościach wykraczających poza obowiązujące obecnie wymagania i standardy. Unowocześniona platforma jest przygotowana na nowe wyzwania w zakresie rozwoju technologicznego, przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

W porównaniu z systemem poprzedniej generacji, Integral EvoxX ma:

 • ponad 5-krotnie większą moc obliczeniową dzięki zastosowaniu nowych redundantnych procesorów dwurdzeniowych,
 • ponad 32-krotnie większą pamięć operacyjną/programową,
 • interfejs techniki bezprzewodowej Bluetooth dla łatwiejszej komunikacji z użytkownikiem,
 • nowy interfejs dla kart pamięci SD HC i SD XC (standard 3.0),
 • interfejs serwisowy USB v 2.0.

Podobnie jak w systemach poprzedniej generacji, zapewniono maksymalny poziom bezpieczeństwa – system Integral EvoxX M ma pełną redundancję sprzętową i programową, a centrale Integral EvoxX C i B redundancję programową.

Nowoczesny cyfrowy system bezpieczeństwa pożarowego wspierający systemy zewnętrzne

Dzięki zastosowaniu nowej, znacznie wydajniejszej platformy sprzętowej oraz nowego oprogramowania systemowego V8.4, Integral EvoxX jest jeszcze lepiej przygotowany do bezpiecznego współdziałania z innymi systemami bezpieczeństwa oraz wdrożenia specjalnych narzędzi do zarządzania całym cyklem życia projektu systemu bezpieczeństwa. Oferowane przez Schrack Seconet narzędzia z pakietu Integral Remote oraz przygotowana specjalna Platforma Serwisowa oparta na chmurze pozwalają na pełne wsparcie w zakresie projektowania, uruchamiania, konserwacji, serwisu i modernizacji systemu.

Integral EvoxX jest przystosowany do integracji z systemami zewnętrznymi, ma możliwość elastycznego dostosowywania funkcji w zakresie wizualizacji i sterowania w zależności od wymagań danego projektu oraz obowiązujących norm i wytycznych. Stale szczegółowo monitoruje i przetwarza wartości chwilowe stanów pracy całej instalacji i może je udostępniać (w wersji przetworzonej lub w postaci wartości analogowych) do zewnętrznych urządzeń. Dzięki temu, w ramach funkcji bezpieczeństwa, system wcześniej sygnalizuje odbiegające od wymagań projektowych nieprawidłowe stany pracy (takie jak niebezpieczne zabrudzenie układów detekcyjnych czujek pożarowych, zmiana rezystancji linii dozorowych i sterujących spowodowana starzeniem się instalacji, rozszczelnienia w układach pneumatycznych czujek zasysających dymu i liniowych czujek ciepła dzięki dokładnemu monitorowaniu przepływu powietrza). Pozwala to na wcześniejszą reakcję służb ochrony na rozwijające się uszkodzenie, zanim dojdzie do poważniejszej awarii w systemie. W ramach funkcji detekcji pożaru interaktywne czujki wielokryteriowe serii CUBUS stale analizują wartości chwilowe takich parametrów, jak temperatura, zadymienie czy stężenie tlenku węgla.

Integral EvoxX B

Integral EvoxX umożliwia przekazanie tych danych do systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe SIS-FIRE oraz, fakultatywnie, do zewnętrznych systemów zarządzania budynkiem (BMS/BAS) w celu realizacji funkcji bezpieczeństwa i komfortu. W systemie BMS dane mogą być wykorzystane do sygnalizacji różnych nieprawidłowości w obiekcie – np. wykrycie podwyższonej temperatury w serwerowni może świadczyć o uszkodzeniu układu wentylacji i klimatyzacji. Jednocześnie, dzięki stałemu odczytowi wartości chwilowych, informacje o aktualnej temperaturze czy stężeniu CO mogą być w niektórych obiektach wykorzystywane do sterowania i regulacji innych urządzeń, np. w zakresie klimatyzacji i wentylacji.

Realizując takie funkcje, SSP wspomaga aktywnie inne systemy bezpieczeństwa w obiekcie. Aby zapewnić maksymalną wydajność i niezawodność działania central, funkcje podstawowe systemu związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz funkcje fakultatywne zostały rozdzielone i są zarządzane przez osobne rdzenie procesorów systemowych. Dzięki temu w razie ewentualnych zakłóceń w zakresie funkcji dodatkowych zapewniona jest niezakłócona praca w zakresie funkcji bezpieczeństwa.

Ścisła współpraca z systemem integrującym SIS-FIRE

Zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa z puntu widzenia nadzoru i obsługi systemów i urządzeń przeciwpożarowych, w tym przede wszystkim aktywnego zarządzania ewakuacją osób w przypadku alarmu pożarowego, wymaga zastosowania systemu integrującego urządzenia ppoż. (SIUP). Oferowany przez Schrack Seconet system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE współpracuje z Integral EvoxX, korzystając z protokołu systemowego ISP-IP, pozwalającego na realizację wszystkich funkcji systemowych w zakresie bezpieczeństwa i komfortu. SIS-FIRE wraz z Integral EvoxX oraz innymi zintegrowanymi systemami (m.in. KD,
CCTV/VMS) mającymi wpływ na bezpieczeństwo obiektu tworzą jeden spójny, w pełni kompatybilny system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

Bezpieczna kompatybilność w przód i wstecz

Jedną z głównych zalet systemu Integral EvoxX jest pełna kompatybilność „wstecz” oraz „w przód” w zakresie komponentów sprzętowych (hardware) oraz oprogramowania (software). Pod tym pojęciem należy rozumieć możliwość współpracy wszystkich urządzeń i systemów, które były oferowane przez firmę Schrack Seconet w celu zapewnienia bezpiecznej modernizacji i rozbudowy instalacji w całym cyklu życia obiektu.
Kompatybilność wsteczna oznacza możliwość rozbudowy systemów o nowe urządzenia systemu Integral z zapewnieniem ich współpracy z urządzeniami istniejącymi w danej instalacji. Dotyczy to szczególnie elementów peryferyjnych opartych na starszej technologii, które mogą współpracować z centralami najnowszej generacji oferowanymi przez Schrack Seconet. W zakresie komponentów sprzętowych centrali oznacza to współpracę z kartami rozszerzeń central poprzednich generacji – Integral EvoxX jest kompatybilny z Integral IP, Integral Evolution i BMZ Integral. W praktyce możliwe jest zastosowanie w jednej centrali modułowej Integral EvoxX M komponentów sprzętowych platform B3, B5, B5A oraz platformy najnowszej generacji B8.

Jako kompatybilność „w przód” należy rozumieć możliwość, na poziomie sprzętowym i oprogramowania, rozbudowy i współpracy istniejącej instalacji z urządzeniami, które zostaną wprowadzone w przyszłości. W zakresie urządzeń oznacza to możliwość rozbudowy istniejących central o nowe komponenty w ramach danej platformy sprzętowej lub upgrade’u tylko niektórych podzespołów systemu przy wprowadzaniu nowej platformy sprzętowej. Dodatkowo współpraca pomiędzy centralami różnych generacji (np. wdrażanych na różnych etapach cyklu życia obiektu) jest zapewniona w ramach spójnego systemu sieciowego. Oferowana sieć central Integral WAN może zintegrować sieci SecoNET, Integral LAN i „pętlę podcentral Integral”.

Bezpieczna i praktycznie nieograniczona możliwość pracy w sieci

Integral EvoxX C

Centrale Integral EvoxX mogą być połączone w sieć o dowolnej topologii (pierścień, magistrala, sieć kratowa) z wykorzystaniem różnych mediów transmisji (połączenia miedziane i światłowodowe) i różnego stopnia zabezpieczenia (redundancji) połączeń. Pozwala to na elastyczność w budowaniu systemu sieciowego, z optymalnym dostosowaniem do wymagań danego obiektu i wdrożenie wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Standardowo centrale pracują w sieci o topologii podwójnego pierścienia, a więc system jest odporny na trzy uszkodzenia połączeń, ale poziom bezpieczeństwa może być jeszcze wyższy, ponieważ przy zastosowaniu sieci kratowej (mesh network) system jest odporny nawet na siedem uszkodzeń łączy sieciowych.

System Integral EvoxX wprowadza nowe możliwości w zakresie sieciowania central z wykorzystaniem sieci Intranet/Internet. Dzięki wprowadzeniu funkcji Integral WAN Bridge możliwe jest wykonanie bezpiecznych szyfrowanych połączeń VPN między dowolnymi centralami, niezależnie od ich lokalizacji – jedynym warunkiem jest to, aby były one podłączone do sieci Internet o wymaganej przepustowości. Ta nowa funkcjonalność pozwala na nieograniczone łączenie central w sieć, w celu realizacji funkcji nadzoru i serwisu nad rozproszonymi systemami sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.

Elastyczne interaktywne oprogramowanie systemowe

System Integral EvoxX, podobnie jak centrale poprzedniej generacji Integral, charakteryzuje się elastycznym oprogramowaniem pozwalającym na wdrożenie w obiekcie praktycznie dowolnego scenariusza pożarowego. Funkcje i kryteria dotyczące sterowania i obsługi mogą być dowolnie programowane z wykorzystaniem operatorów logicznych Boole’a – dzięki temu można zdefiniować różne kryteria sterowania i wdrożyć alternatywne sposoby sterowania w zależności od rozwoju pożaru w obiekcie. Dzięki oprogramowaniu pracującemu w trybie dynamicznym można zastosować specjalne blokady międzystrefowe oraz bezpieczne procedury sterowania „fail-safe” uwzględniające sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w sytuacji wystąpienia różnego typu uszkodzeń w instalacji.

Podsumowanie

System Integral EvoxX jest kolejnym ważnym etapem rozwoju systemu bezpieczeństwa pożarowego Schrack Seconet. Dzięki swojej niezawodnej i elastycznej architekturze pozwala zrealizować kompleksową ochronę w zakresie sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Platforma sprzętowa i programowa systemu została opracowana pod kątem zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz wsparcia dla nowych rozwiązań technologicznych związanych z rozwojem cyfryzacji w dobie Przemysłu 4.0.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl