Strona główna Infrastruktura krytyczna Zabezpieczenia pożarowe w obszarze IK

Zabezpieczenia pożarowe w obszarze IK

Obiekty infrastruktury krytycznej (IK) powinny być wyposażone
w ponadnormatywne systemy zabezpieczeń, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego. Kluczowy charakter zadań sprowadza się nie tylko do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami, ale też do tego, by ewentualne uszkodzenia czy zakłócenia w funkcjonowaniu trwały jak najkrócej, były łatwe do usunięcia oraz nie wywoływały dodatkowych strat dla człowieka i przedsiębiorstwa.

Już na etapie projektowania należy określić wszelkie potencjalne zagrożenia i w odpowiedzi na nie przewidzieć właściwe systemy zabezpieczeń. W obiektach IK bardzo ważne jest odpowiednie pokierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą, której nieodzownym elementem jest bezbłędne wykonanie zaprogramowanych wcześniej, zgodnie ze scenariuszem pożarowym, sterowań urządzeniami biorącymi udział w akcji pożarowej.
System detekcyjny – bezpośrednio odpowiedzialny za błyskawiczne wykrycie zarzewia ognia – powinien stanowić wydzieloną, samodzielną część układu systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Za realizację scenariusza pożarowego, czyli za realizację algorytmu (programu) sterującego, powinno odpowiadać wyspecjalizowane certyfikowane urządzenie, jakim jest centrala sterująca urządzeniami pożarowymi (CSUP). Centrala taka wykonuje najbardziej skomplikowane programy sterujące, których inicjacja rozpoczyna się w momencie otrzymania sygnału o zagrożeniu pożarowym z centrali sygnalizacji pożarowej.
Sterowanie przeciwpożarowe z poziomu centrali typu FPM+ pozwala na zintegrowane zarządzanie dowolnymi systemami ppoż. różnych producentów: systemy wentylacji ppoż., systemy odcięć pożarowych, systemy wspomagające ewakuację itp. Nasza technologia działa jako niezależny system sterowania urządzeniami ppoż. lub może być zintegrowana z dowolnym systemem BMS czy PSIM, np. GEMOS – co oczywiście zalecamy i promujemy.
Tylko pełna integracja systemów bezpieczeństwa pozwala na zbieranie, przetwarzanie i analizowanie informacji niezbędnych do właściwego zarządzania obiektem i niezwłocznego reagowania na zagrożenia.

Widzimy konieczność zapewnienia pełnej kontroli, monitorowania, raportowania, a więc i wizualizacji systemów i urządzeń ppoż. poprzez system integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP). Pełna integracja, kontrola i błyskawiczne raportowanie mogących wystąpić usterek lub uszkodzeń podczas normalnej eksploatacji obiektu mają decydujący wpływ na to, jak zachowa się system ppoż. podczas realnego zagrożenia. Integracja to także możliwość dokonywania analizy potencjalnych słabych punktów i natychmiastowa informacja o wykrytych awariach i usterkach. Gromadzone dane można przetwarzać na wiele sposobów i przedstawiać je w formie najbardziej czytelnej dla każdej grupy zainteresowanych.

Sterowanie i nadzorowanie pracy wszystkich urządzeń i systemów w budynku, które będą uruchomione przez FPM+ w wypadku zagrożenia pożarem, ułatwia kontrolę nad wszystkimi urządzeniami ppoż., zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku, co bezpośrednio dotyczy ogólnie pojętego zabezpieczenia obiektów IK. FPM+ zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i przyspiesza ewakuację przebywających w budynku osób. Modułowa budowa FPM+ pozwala na szybkie stworzenie rozproszonej instalacji, opartej na centrali Fire Matrix. System jest wyjątkowo elastyczny w konfiguracji i można go bez przeszkód rozbudowywać, gdy nastąpi taka potrzeba.

Celem zarządzania kryzysowego jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na każdym szczeblu zarządzania, ciągłej gotowości sił i środków do podjęcia działań oraz sprawne reagowanie i likwidacja skutków zaistniałej sytuacji. FPM+ idealnie wpisuje się w te zadania, podnosząc poziom bezpieczeństwa w obiektach, dając profesjonalne narzędzie pracownikom ochrony, którzy bronią dostępu do obiektów, urządzeń, instalacji lub usług infrastruktury krytycznej.

Ela-compil
ul. Szczepanowskiego 8
60-541 Poznań
office@ela.pl
https://ela.pl