Strona główna Zapowiedzi XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

[Zapowiedź] XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli. XIII Kongres odbędzie się 29-31 maja 2017 r. w Green Park Conference Centre w Serocku. Będzie okazją do spotkania wielu wybitnych ekspertów z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu są kierowane do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

W związku z reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych, nadane zostanie wyjątkowe znaczenie nowym unijnym regulacjom prawnym i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach.

Tematyka Kongresu

I. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

 • Systemy bezpieczeństwa narodowego, a ochrona informacji niejawnych.
 • Zagrożenia wywiadowcze – kulisy działalności wywiadu gospodarczego.
 • Współczesne państwo i jego tajemnice.
 • Agentura wpływu – mit, czy rzeczywistość?
 • NIK o bezpieczeństwie informacji w kontekście kontroli ochrony danych.

II. AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. FUNKCJONOWANIE PIONÓW OCHRONY INFORMACJI

 • Czy mamy nowoczesny system ochrony informacji niejawnych?
 • Kierownik jednostki organizacyjnej na nowe czasy, wyzwania i zagrożenia.
 • Rola i zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (POIN) oraz Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) w trwającej IV rewolucji przemysłowej.
 • Problemy i sprawdzone rozwiązania obiegu dokumentów niejawnych.
 • Kancelarie tajne – praktyczne uwagi ich funkcjonowania.
 • Kulisy, mity i prawdy uzyskiwania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego (ŚBP).
 • Ochrona informacji niejawnych w wymianie międzynarodowej.
 • Organizacja i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli stanu ochrony informacji niejawnych.
 • Innowacyjność ochrony informacji niejawnych.

III. EUROPEJSKA I KRAJOWA REFORMA PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Dorobek 20-lecia obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce.
 • Jakie będą nowe standardy ochrony danych osobowych?
 • Jaka będzie skuteczność systemu ochrony danych osobowych?
 • Z praktyki zespołu audytorów – ochrona danych osobowych dziś i po rozpoczęciu obowiązywania Rozporządzenia unijnego.
 • Nowe wymagania stawiane przed inspektorami ochrony danych.
 • Obowiązki oraz uprawnienia inspektora danych osobowych na gruncie nowych przepisów RODO.
 • Czy dzisiejszy ABI, to jutrzejszy inspektor ochrony danych?
 • Jak nowe unijne prawo wpłynie i wpływa już na wykonywanie funkcji ABI?
 • Przewidywane relacje/współpraca inspektora ochrony danych z administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym, a także organem nadzorczym.
 • Pracodawca w przededniu reformy prawa ochrony danych osobowych.

IV. BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • Standardy w systemach bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) – praktyczne porady opracowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Akredytacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zasadnicze zmiany wprowadzone w 2016 roku.

V. OCHRONA INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH

 • Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy, wzrost czy spadek zagrożeń i dlaczego?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa – filary bezpieczeństwa biznesowego i rozwoju gospodarczego kraju.
 • Ochrona informacji i danych osobowych w umowach z kontrahentami – zabezpieczenia prawne i organizacyjne.
 • Kto tak naprawdę dba i chroni informacje biznesowe?
 • Jaki jest stan wiedzy prezesów i dyrektorów o ochronie informacji?
 • Kto i kiedy wdraża tajemnicę przedsiębiorstwa – jakie zyski, a jakie straty?
 • Czy ochrona informacji to tylko koszty, czy też zaplanowana inwestycja?

VI. NOWOCZESNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

 • Ranga i znaczenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001).
 • Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego – fundament budowy innowacyjnego systemu bezpieczeństwa.
 • Efektywność i zagrożenia procesu przetwarzania informacji – sprawdzone techniki zarządzania obiegiem informacji prawnie chronionych.
 • Nowe zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego – kradzież tożsamości, Internet rzeczy, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
 • Zabezpieczeń pomieszczeń przed podsłuchem i elektromagnetycznym ulotem informacji.
 • Pokaz i prezentacja urządzeń i rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony informacji i danych osobowych.

VII. ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE i CYBERZAGROŻENIA

 • Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 – główne założenia i cele.
 • Procedura uzgadniania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym – ogólne założenia i praktyczne uwagi.

Więcej na www.ksoin.pl