Strona główna Rozległe i rozproszone Automatyzacja kontroli ruchu osobowo-materiałowego

Automatyzacja kontroli ruchu osobowo-materiałowego

Wincenty Ignatowski


Współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach gospodarki rynkowej i cechującej ją konkurencyjności. Chcąc odnosić coraz większe sukcesy i nieustannie się rozwijać, nie tylko nie mogą pomijać w swojej działalności aspektów bezpieczeństwa, ale wręcz muszą nadać mu szczególną rangę w katalogu potrzeb i celów.

Zakłady przemysłowe nie są tutaj wyjątkiem, a biorąc pod uwagę ich rozproszony charakter, dla wielu specjalistów ds. bezpieczeństwa stanowią nie lada wyzwanie, jakim jest sprawne wypełnianie różnego rodzaju zobowiązań. Przedmiotem szczególnej troski w kontekście bezpieczeństwa powinna być ochrona m.in.:

 • zasobów ludzkich,
 • zasobów materialnych,
 • informacji,
 • środowiska.

Ważnym elementem, którego nie można pomijać w trakcie projektowania systemu bezpieczeństwa zakładu przemysłowego, są jego zasoby materialne. Aby były bezpieczne, system musi chronić je przed kradzieżą, zniszczeniem lub niewłaściwym użyciem. Firmy dbające o bezpieczeństwo we wspomnianym wyżej zakresie powinny stosować określone działania kontrolne. Dobrze zaprojektowany system kontroli powinien być oparty na analizie zagrożeń mającej na celu zapewnienie hermetyczności dużego zakładu przemysłowego. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania na temat analizy zagrożeń, każdy system kontroli powinien być tak zorganizowany, aby nie był uciążliwy dla przewoźników i pracowników logistyki, ponieważ mogliby oni odbierać proces kontroli jako przyczynę straty czasu.

Wszelkie działania na rzecz zbudowania skutecznego systemu kontroli ruchu osobowo-materiałowego powinny być poddane ocenie pod względem skuteczności, a inwestycje ponoszone na jego wprowadzenie muszą być uzasadnione i przynosić zakładane korzyści finansowe. Stąd konieczność zastosowania pełnej automatyzacji kontroli. Będzie ona wprawdzie stanowiła liczoną w tysiącach złotych jednorazową inwestycję, ale nakład zwróci się w zaledwie 18 miesięcy. Jednym z najważniejszych składowych zwrotu inwestycji będzie optymalizacja liczby roboczogodzin pracowników ochrony dokonujących kontroli towarów na bramach dużych zakładów przemysłowych.

Zastosowanie w jednym z zakładów produkcyjnych w pełni zautomatyzowanego i zintegrowanego systemu kontroli zarządzanej centralnie jest przykładem tego, że warto poszukać takich rozwiązań, które będą stanowiły niewątpliwą korzyść finansową wynikającą ze zmniejszenia obsady pracowników, a przy tym system zapewni hermetyczność zakładu przemysłowego.

Poniżej przykład automatyzacji kontroli pojazdów (bez szczegółów technicznych rozwiązań) poprzez zastosowanie zintegrowanej kontroli dostępu zarządzanej centralnie.

Wjazd do zakładu przemysłowego
Opis procesu:

 1. Kierowca samochodu podjeżdża pod szlaban bramy towarowej.
 2. Jeżeli system kamer LPR nie rozpoznaje tablicy rejestracyjnej w ewidencji pojazdu, kierowca wychodzi z samochodu i przechodzi do terminala, gdzie znajduje się panel do wprowadzania zamówienia.
 3. Po wprowadzeniu danych ewidencyjnych na elektronicznym panelu, przeprocesowaniu procedur BHP (jeśli to konieczne, pobraniu środków ochrony osobistej) wydawana jest karta zbliżeniowa identyfikująca zamówienie oraz papierowy bilet z numerem kolejkowym i numerem stanowiska załadunkowego.
 4. System automatycznie informuje kierowcę, czy ma udać się na parking kolejkowy, czy też bezpośrednio na terminal wagowy i pod załadunek surowca.
 5. Kierowca wraca do samochodu i otwiera szlaban, zbliżając kartę zbliżeniową do czytnika. Szlaban otwiera się i kierowca wjeżdża na teren zakładu.

 

Proces załadunku surowca
Opis procesu:

 1. Jeśli nie ma kolejki pojazdów oczekujących, kierowca podjeżdża bezpośrednio na terminal wagowy.
 2. Kierowca opuszcza pojazd, przykłada kartę do czytnika w celu zważenia pojazdu (tara), po czym przejeżdża bezpośrednio pod wskazany na bilecie numer stanowiska załadunkowego (towar luzem lub workowany).
 3. Kierowca podjeżdża pod stanowisko załadunkowe wskazane na bilecie kolejkowym, ustawia cysternę pod zasypem, korzystając z obrazu z kamery wyświetlanego na panelu załadunkowym.
 4. Po ustawieniu zasypu kierowca wprowadza kartę zbliżeniową do panelu i rozpoczyna załadunek. Po zakończeniu załadunku panel zwraca kartę zbliżeniową i kierowca przejeżdża na wagę wyjazdową w celu dokonania końcowego ważenia lub udaje się na parking postojowy.

 

Opisany system automatyzacji kontroli towaru składa się z kilku ważnych elementów:

 • System znakowania palet
 • System wydawania palet (terminal wózków widłowych)
 • System kontroli poprawności załadunku palet (brama)
 • System kolejkowania załadunku (towar luzem)
 • System kolejkowania załadunku (towar w workach)
 • System obsługi BHP
  • System zarządzania ruchem na parking
 • System zarządzania pracą szlabanów

Szczególną rolę w obsłudze tego systemu odgrywa przeszkolony i profesjonalnie przygotowany operator zintegrowanego systemu obsługiwanego centralnie. Z powodzeniem zastępuje on kilku pracowników ochrony.

Reasumując, w naszych rozważaniach nt. bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych skupiliśmy się na jednym z ważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa, czyli omówieniu automatyzacji systemu kontroli osobowo-materiałowej. Automatyzacja zapewnia nie tylko korzyść finansową wynikającą ze zmniejszenia obsady pracowników, ale także hermetyczność zakładu przemysłowego.

Nie sposób też nie wspomnieć o sytuacji wywołanej koronawirusem. Naruszona została równowaga ekonomiczna wielu gospodarek, a funkcjonowanie z COVID-19 w tle stało się dla wielu firm wyzwaniem. Zwłaszcza funkcjonowanie dużych zakładów przemysłowych jest cały czas niezwykle trudne. Można np. wyobrazić sobie prowadzenie działalności handlowej przez firmy internetowe czy też zachowanie aktywności przez wiele biur i instytucji, w których pracownicy z powodzeniem mogą pracować zdalnie, natomiast nie jest możliwe zdalne wyprodukowanie większości towarów. Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i ochrona mienia w zakładach produkcyjnych jest w okresie pandemii kwestią priorytetową, dlatego m.in. automatyzacja działań kontrolnych jest tutaj nie do przecenienia. Troska o bezpieczeństwo pracowników stała się żywotnym problemem każdego biznesu.

Wincenty Ignatowski
Absolwent UW (Wydział Socjologii) oraz studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa Biznesu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2001 r. menedżer ds. bezpieczeństwa w międzynarodowych korporacjach z branży logistycznej, handlowych, usługowych i produkcyjnych w Polsce i Europie. Specjalizuje się w polityce zapobiegania stratom (Loss Prevention Policy), Corporate Security, bezpieczeństwie procesów operacyjnych oraz kwestiach związanych z polityką compliance.