Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Badanie CISO Benchmark Study 2019

Badanie CISO Benchmark Study 2019

Biznes zwiększa wydatki na analizę ryzyka, technologie i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Cisco zaprezentowało piątą edycję rocznego raportu CISO Benchmark Study 2019. W badaniu wzięło udział ponad 3000 specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa z 18 krajów świata. Respondenci jako priorytety wskazali konsolidację dostawców rozwiązań cybersec, potrzebę współpracy pomiędzy zespołami zajmującymi się sieciami i cyberbezpieczeństwem, a także konieczność zwiększania świadomości pracowników poprzez ćwiczenia praktyczne.

Wielu specjalistów na stanowiskach chief information security oficer (CISO) jest coraz bardziej przekonanych, że migracja do chmury przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa. Na współczesne złożone środowiska cyberbezpieczeństwa często składają się rozwiązania pochodzące od 10 lub większej liczby dostawców, co może wpływać na ich przejrzystość. 65% respondentow przyznaje, że ma trudności z określeniem zakresu naruszeń bezpieczeństwa, ograniczaniem ich wpływu i zapobieganiem im w przyszłości. Nieznane zagrożenia funkcjonujące poza organizacją, które odpowiadają za ataki, wykorzystując błędy użytkowników, dane, urządzenia i aplikacje, również budzą niepokój CISO.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom i lepiej chronić swoje organizacje:
› 44% respondentów zwiększyło wydatki na technologie z zakresu bezpieczeństwa,
› 39% respondentów prowadzi szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród pracowników,
› 39% respondentów koncentruje się na wdrażaniu technik mających na celu redukcję ryzyka wystąpienia cyberataku.

Respondenci zwrócili również uwagę na wciąż bardzo wysokie skutki finansowe cyberataków. Według połowy uczestników badania najpoważniejszy cyberatak wymierzony w ich organizację kosztował nie więcej niż 0,5 mln USD. 45% respondentów zadeklarowało stratę przekraczającą 500 tys. USD, a dla 8% oznaczało to koszt nawet przekraczający 5 mln USD.
W tegorocznej edycji badani, więcej specjalistów na stanowiskach
CISO niż kiedykolwiek wcześniej przyznaje, że działa proaktywnie, aby zredukować ryzyko wystąpienia cyberataku. Respondenci deklarują inwestycje w technologie krytyczne dla działania organizacji oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia – mówi Łukasz Bromirski, dyrektor ds. technologii w Cisco Polska. – Nie da się zabezpieczyć przed tym, czego nie widać, a specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa wciąż napotykają problemy związane z wglądem w zasoby IT i identyfikowaniem zagrożeń.

Kluczowe wnioski z raportu wskazują wiele pozytywnych zmian dokonanych w ostatnim roku przez specjalistów ds. bezpieczeństwa
› Trend polegający na odchodzeniu od rozwiązań punktowych na rzecz konsolidacji rozwiązań trwa – w 2017 r. 54% respondentów przyznało, że korzysta z usług 10 lub mniejszej liczby dostawców. W najnowszej edycji badania takiej odpowiedzi udzieliło 63% badanych.
• W wielu przypadkach, rozwiązania pochodzące od wielu dostawców nie są zintegrowane, co powoduje problemy związane z selekcją i nadawaniem priorytetów alertom i informacjom o incydentach. Badanie wykazało, że nawet ci specjaliści na stanowiskach CISO, którzy zadeklarowali, że korzystają z mniejszej liczby rozwiązań punktowych, mogliby lepiej zarządzać powiadomieniami, gdyby korzystali ze spójnej architektury.

› Zespoły, które najbliżej współpracują ze sobą, odnotowują najmniejsze straty. Eliminacja silosów ma pozytywne skutki finansowe:
• 95% specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa zadeklarowało, że ich zespoły odpowiadające za sieć i bezpieczeństwo współpracują blisko lub bardzo blisko;
• 59% respondentów, którzy wskazali, że ich zespoły odpowiadające za sieć i bezpieczeństwo współpracują blisko lub bardzo blisko, przyznało również, że straty finansowe spowodowane najpoważniejszym atakiem wyniosły mniej niż 100 tys. USD.

› Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa coraz bardziej ufają rozwiązaniom cyberbezpieczeństwa dostarczanym z chmury.
• 93% specjalistów na stanowiskach CISO wskazało, że migracja do chmury przyczyniła się do zwiększenia efektywności ich zespołów;
• zmalała ocena stopnia trudności zabezpieczenia infrastruktury chmurowej – w 2019 r. za duże wyzwanie uważało to 52% ankietowanych w porównaniu z 55% w roku 2017.

› Cyberzmęczenie – rozumiane jako porzucenie starań, aby pozostać o krok przed cyberprzestępcami, spadło z 46% w 2018 r. do 30% w 2019 r.

Wojna pomiędzy specjalistami do spraw cyberbezpieczeństwa a cyberprzestępcami jest daleka od zakończenia. Specjaliści Cisco wskazują obszary wymagające poprawy
› Pracownicy i użytkownicy wciąż stanowią najsłabszy punkt systemu zabezpieczeń.
• Kluczowe jest prowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa mających na celu zwiększenie świadomości już od pierwszego dnia pracy nowych członków zespołu.
• Tylko 51% respondentów twierdzi, że świetnie sobie radzi z zarządzaniem bezpieczeństwem pracowników w ramach kompleksowych procesów wprowadzenia ich do zespołu, zmiany zespołu czy odejścia z firmy.

› Poczta e-mail wciąż jest głównym wektorem cyberataków.
• Phishing i ryzykowne zachowania użytkowników (np. klikanie w podejrzane linki czy odwiedzanie zainfekowanych stron) wciąż stanowią poważny problem dla CISO. Ocena ryzyka wystąpienia tego rodzaju zdarzeń utrzymywała się na podobnym poziomie w ciągu ostatnich trzech lat, wahając się od 56% do 57%.

› Selekcja alertów bezpieczeństwa i niwelowanie skutków ataku pozostaje wyzwaniem. Spadek analizowanych i naprawianych alertów z 50,5% w 2018 r. do 42,7% w tym roku budzi niepokój, tym bardziej że dla wielu CISO jest to główny wskaźnik efektywności działań z zakresu cybersecurity.
• Sposoby oceny poziomu skuteczności cyberbezpieczeństwa wciąż się zmieniają. Liczba respondentów, dla których wskaźnikiem efektywności jest czas wykrycia, spadła średnio z 61% w 2018 r. do 51% w roku 2019. Czas wprowadzenia łatek również ma mniejsze znaczenie, spadek z 57% w 2018 r. do 40% w 2019 r. CISO przywiązują większą wagę do czasu potrzebnego na zniwelowanie skutków cyberataku: 48% odpowiedzi w 2019 r., w porównaniu z 30% w roku 2018.

Rekomendacje dla CISO
› Opieranie budżetów cyberbezpieczeństwa na mierzalnych wynikach działań i praktycznych strategiach oraz ocenie ryzyka. Te elementy powinny wpływać na decyzje zakupowe działów IT, kształtowanie strategii oraz podejmowanie decyzji.
› Istnieją sprawdzone procesy, które organizacje mogą wdrożyć, aby zniwelować ryzyko i zakres cyberataków. Przygotuj swoją organizację poprzez praktyczne ćwiczenia, wprowadź rygorystyczne metody śledcze oraz poznaj optymalne sposoby przywrócenia stabilnego działania po wystąpieniu cyberataku.
› Jedynym sposobem, aby zrozumieć rzeczywiste potrzeby związane z cyberbezpieczeństwem, jest współpraca pomiędzy poszczególnymi działami: IT, sieciowym, bezpieczeństwa oraz ryzyka/zgodności.
› Koordynacja reakcji na incydenty z wykorzystaniem różnych narzędzi, aby płynnie przejść od wykrycia do działania, przy jednoczesnym ograniczeniu działań manualnych.
› Połączenie wykrywania zagrożeń z zabezpieczeniami dostępu, aby stawić czoła zagrożeniom wewnętrznym i móc prowadzić politykę zero trust.
› Wprowadzenie szkoleń dotyczących phishingu, wieloetapowa autoryzacja, zaawansowane filtry antyspamowe oraz uwierzytelnianiu DMARC, aby zabezpieczyć się przed atakami typu BEC (Business Email Compromise).

Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
www.cisco.com