Strona główna Rynek SECURITY Zmiany w systemie certyfikacji firm partnerskich Schrack Seconet Polska

Zmiany w systemie certyfikacji firm partnerskich Schrack Seconet Polska

Schrack Seconet, jako producent wysokiej klasy systemów bezpieczeństwa, od samego początku swojej działalności w Polsce skoncentrował się na budowie sieci Autoryzowanych Partnerów. Początkowo wszystkie firmy współpracujące z producentem (po przejściu dość skomplikowanego procesu autoryzacji) uzyskiwały certyfikat autoryzacji, uwiarygadniający na rynku zakres ich kompetencji.

Blisko 10 lat temu producent zdecydował o wprowadzeniu nowej struktury partnerskiej: zakres kompetencji – wynikający z doświadczenia rynkowego – definiował trzy grupy współpracy firm wykonawczych z producentem. Z początkiem 2019 r. wprowadzono kilka zmian w nomenklaturze (m.in. nazewnictwo firm rozpoczynających współpracę) oraz nowe wzory certyfikatów.
Po zakończonym rekordowym wynikiem działalności 2018 roku, mając na uwadze konieczność jeszcze większej koncentracji na najwyższej jakości produktach i usługach, Schrack Seconet Polska przeprowadziła kolejną, istotną modyfikację zasad certyfikacji Partnerów w Polsce.

Rynek zaawansowanych technologicznie systemów bezpieczeństwa (pożarowego) jest coraz większy, tym samym zwiększa się liczba podmiotów działających na tym rynku. Powstają nowe firmy, a młodzi specjaliści coraz chętniej angażują się we współpracę z uznanymi na rynku producentami. Potrzeba zwiększania sprzedaży produktów musi jednak iść w parze z wysoką jakością usług. By tak było, partnerzy producenta świadczący usługi projektowe, instalacyjne, programistyczne oraz serwisu i konserwacji muszą (bezwzględnie) posiadać stosowną wiedzę w zakresie specjalistycznych rozwiązań, uczestniczyć w regularnych szkoleniach, a także posiadać narzędzia umożliwiające poprawne wdrożenia i utrzymanie ciągłości działania oferowanych klientom systemów.

Podstawowa struktura firm partnerskich Schrack Seconet Polska – przedsiębiorstw współpracujących z producentem – od początku 2019 r. wyróżnia trzy grupy kompetencyjne:

  • Autoryzowanych Partnerów Wiodących (APW)
  • Autoryzowanych Partnerów (AP)
  • Partnerów Pre-Autoryzowanych (PPA)

Głównym statusem nadal pozostaje Autoryzowany Partner – firma rzetelna, o dobrej kondycji finansowej, wyposażona w najnowszy pakiet oprogramowania i oryginalny sprzęt serwisowy. Obowiązkiem Autoryzowanych Partnerów jest także posiadanie magazynu części zamiennych oraz profesjonalnych zasobów kadrowych, dzięki czemu mogą oni bez zbędnej zwłoki świadczyć usługi na najwyższym możliwym poziomie satysfakcji klientów. Autoryzowany Partner może pełnić także funkcję dystrybutora produktów Schrack Seconet dla innych firm, niezwiązanych osobnymi umowami z producentem. Podobnie jak w latach poprzednich spośród grona Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet zostały wyróżnione firmy spełniające najbardziej restrykcyjne warunki autoryzacji. Posiadają one status Autoryzowanych Partnerów Wiodących. Firmy te cechują m.in. najwyższa jakość współpracy, bardzo dobra kondycja finansowa, pozytywne wyniki regularnych audytów producenta, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, najbogatsza w gronie Partnerów Autoryzowanych lista referencyjna zrealizowanych projektów oraz wysoka etyka współpracy.

Tylko Autoryzowani Partnerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Wiodący otrzymują certyfikat autoryzacji Schrack Seconet Polska, który odnawiany jest co 2 lata.

Nowością w roku 2019 było stworzenie statusu Partnera Pre-Autoryzowanego, dla firm, które rozpoczynają swoją przygodę z producentem (rozpoczynają proces autoryzacji), albo współpracują ze Schrack Seconet okazjonalnie i nie są zainteresowane utrzymywaniem wysokich rygorów współpracy z producentem w sposób ciągły, a jedynie w trakcie realizacji konkretnych (własnych) projektów. Firmy te nie mają uprawnień producenta do prowadzenia prac programistycznych lub serwisu gwarancyjnego instalacji wykonanych przez innych APW oraz AP, ale mogą (po odbyciu odpowiednich szkoleń) prowadzić samodzielnie cały proces projektowy, wykonawczy i serwisowy instalacji własnych. Firmy te, współpracując z producentem oraz pozostałymi Autoryzowanymi Partnerami, zdobywają doświadczenie w prowadzeniu projektów, instalacji i programowania systemów opartych na produktach Schrack Seconet. Metoda drobnych kroków w tak trudnej branży sprawdza się doskonale, a użytkownicy mogą być pewni, że mają do czynienia z firmami poważnymi, rzetelnymi, wspieranymi przez producenta w konkretnych projektach.

Partnerzy Pre-Autoryzowani są również wyposażeni w najnowszy pakiet oprogramowania oraz posiadają przeszkolony zespół specjalistów – jednak nie muszą spełniać szeregu ważnych dla AP/APW kryteriów autoryzacji czy posiadać magazynu części i materiałów. Korzystają przy tym z pomocy i wsparcia firm z grona AP/APW, co pozwala im realizować swoje projekty w sposób oczekiwany przez użytkowników.

Z uwagi na mniejsze niż w przypadku firm z grona AP/APW doświadczenie w posługiwaniu się produktami Schrack Seconet, firmy z grona PPA nie posiadają certyfikatu autoryzacji, w związku z czym nie angażują się w rozbudowę, zmiany konfiguracji lub serwis gwarancyjny istniejących obiektów i systemów (np. sieciowych) wdrożonych przez innych Partnerów Schrack
Seconet. Zakres ich kompetencji określa Potwierdzenie Pre-Autoryzacji. PPA wspierani są przez producenta w zakresie realizacji nowych inwestycji. W takich przypadkach, producent (na prośbę PPA) ściśle współpracuje z Partnerem w takim zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i wdrożenia systemu, a także utrzymania i serwisu instalacji w kolejnych latach.

Zmiany we wzorach Certyfikatów
Certyfikaty potwierdzające autoryzację są wydawane wyłącznie dla przedsiębiorstw Autoryzowanych Partnerów (AP) oraz Autoryzowanych Partnerów Wiodących (APW).
Od roku 2019 producent nie wydaje już oddzielnych certyfikatów imiennych dla specjalistów.

Dotychczasowe certyfikaty dla przedsiębiorstw oraz imienne, potwierdzające uprawnienia na poszczególne systemy (sygnalizacji pożarowej, przyzywowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze), zostają zastąpione JEDNYM, DWUSTRONICOWYM certyfikatem wystawionym na konkretną firmę.
Pierwsza strona dokumentu zawiera szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorstwa (pełna nazwa, siedziba), numer, datę ważności dokumentu oraz hologram potwierdzający autentyczność dokumentu. Druga strona certyfikatu (załącznik) to szczegółowa tabela rozpoczynająca się od informacji potwierdzających m.in. nazwę przedsiębiorstwa, numer dokumentu oraz datę jego ważności.

Informacje zawarte w załączniku do certyfikatu opisują zakres autoryzacji dla firmy i zakres kompetencji jej poszczególnych specjalistów, w tym:

  • rodzaj systemu (SSP, HC, DSO) oraz dokładny jego typ,
  • imiona i nazwiska specjalistów przeszkolonych w konkretnym obszarze.

Zamiast certyfikatu imiennego, przeszkolonym pracownikom nadano identyfikator kompetencji będący INDYWIDUALNYM numerem dla każdego specjalisty. Druga strona dokumentu również zostaje potwierdzona hologramem w miejscu, w którym zostały wymienione zdobyte uprawienia. Specjaliści wymienieni w tabelach certyfikatów to osoby, które odbyły szkolenia w zakresie projektowania, programowania oraz serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa wyszczególnionych w dokumencie potwierdzającym ich kompetencje. Osoby te są przez producenta wspierane wyłącznie w okresie zatrudnienia w firmie, dla której wydano certyfikat lub potwierdzenie Pre-Autoryzacji.

Dokumenty potwierdzające współpracę z firmami w grupie: Partnerzy Pre-Autoryzowani
Potwierdzenie Pre-Autoryzacji to także dwustronicowy dokument. Podstawową różnicą (oprócz nazwy) jest jego szata graficzna – niepełne obramowanie na obu stronach dokumentu. Podobnie jak w przypadku certyfikatów oryginalny dokument potwierdzający Pre-Autoryzację zawiera:

  • dane przedsiębiorstwa, numer, datę ważności oraz hologram oryginału (pierwsza strona),
  • zakres Pre-Autoryzacji dla firmy i jej poszczególnych specjalistów (rodzaj systemu i dokładny jego typ, imiona i nazwiska pracowników przeszkolonych w konkretnym obszarze, identyfikator kompetencji będący INDYWIDUALNYM numerem dla każdego przeszkolonego specjalisty). Druga strona dokumentu również zostaje potwierdzona hologramem w miejscu, w którym zostały wymienione zdobyte uprawienia.

Certyfikaty i zaświadczenia dla firm partnerskich są wydawane czasowo. Ich daty ważności wskazane są na poszczególnych dokumentach. Wszystkie oryginalne certyfikaty APW/AP i potwierdzenia dla PPA posiadają hologramy potwierdzające autentyczność.

Zaświadczenie ze szkolenia projektowego
Zaświadczenia według nowego wzorca (od roku 2019) to dokumenty potwierdzające odbycie podstawowego szkolenia wprowadzającego (produktowo-projektowego). Udział w szkoleniu, a tym samym zaświadczenie nie upoważniają do prowadzenia prac związanych z programowaniem, instalacją oraz serwisem systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i systemów przyzywowych Schrack Seconet.

Uzyskanie kompetencji w zakresie każdego systemu oferowanego przez Schrack Seconet wymaga przejścia dedykowanego etapu szkoleń i zdobycia wiedzy w odpowiednim zakresie oraz (często) posiadania odpowiedniego zestawu sprzętu serwisowego lub oprogramowania.

Certyfikaty autoryzacji wydawane przez Schrack Seconet muszą wskazywać wyraźnie zakres produktowy, jakiego dotyczą:

  • certyfikaty najnowsze z obszaru SSP / DSO: Integral IP MX, CX, BX, AIRSCREEN ASD 53x, d-LIST, SecoLOG IP, Integral WAN, APS®-APROSYS
  • certyfikaty najnowsze z obszaru HC/NC: VISOCALL IP, VISOCALL BASIC, VISOCALL PLUS, VISO-OPT
  • certyfikaty w zakresie systemów poprzednich generacji*: BMZ Maxima, BMZ S2L, BMZ Compact, BMZ Integral, Integral Evolution, SecoNET, SecoLOG v. 1.

Zmiany w systemie certyfikacji przedstawia infografika:

Zobacz też wersję w pdfie:
infografika_cert_Schrack_Seconet.pdf

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl