Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Integral Remote – narzędzia zdalnego dostępu do systemu Integral EvoxX

Integral Remote – narzędzia zdalnego dostępu do systemu Integral EvoxX

Firma Schrack Seconet szczególnie dba o ciągły rozwój systemu Integral EvoxX, rozbudowę o innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i zwiększenie jego funkcjonalności.

Prężnie rozwijane są produkty dedykowane do zdalnego dostępu należące do pakietu Integral Remote. Jego zalety dostrzegają wszyscy interesariusze rynku systemów bezpieczeństwa pożarowego – inwestorzy, zarządcy i integratorzy oraz osoby obsługujące i serwisujące instalacje sygnalizacji pożarowej. W skład pakietu wchodzą:

1. Platforma serwisowa S2Service

– platforma informatyczna pracująca w chmurze spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa (fot. tytułowe). Ma szereg innowacyjnych funkcjonalności poprawiających jakość usług na każdym etapie procesów wdrożeniowych i serwisowych:

Dokumentacja projektowa – pełny dostęp do najnowszej dokumentacji produktowej, projektowej i informacji serwisowych. Szybkie wyszukiwanie elementów (zeskanowanie kodu QR).

Zarządzanie obiektami – platforma serwisowa umożliwia zapisanie plików konfiguracyjnych dla danego obiektu w chmurze, co, oprócz bezpiecznego przechowywania i pewności pracy na najnowszej wersji programu daje możliwość analizy plików pod kątem poprawności zaprogramowania systemu.

Analiza systemu – wbudowane algorytmy do szczegółowej analizy oprogramowania dla danego systemu pod kątem poprawności oprogramowania, przyjętych rozwiązań i ich wzajemnej kompatybilności.

Rozbudowa i modernizacja – automatyczna analiza obłożenia systemu. Szczegółowa informacja o możliwościach rozbudowy, elementów zarówno wyposażenia central, jak i peryferyjnych.

Konserwacja – wsparcie procesu konserwacji systemu na każdym etapie. Automatyczne generowanie protokołów serwisowych, list przetestowanych elementów i list nieprawidłowości. Możliwość szybkiego dodania dokumentacji fotograficznej ewentualnych nieprawidłowości bezpośrednio do raportu z przeglądu.

Zarządzanie zdarzeniami – platforma serwisowa, wykorzystując bezpieczne połączenie poprzez routery S2Service, ma dostęp do wszystkich zdarzeń mających miejsce w systemie w czasie rzeczywistym. Można też łatwo przypisać dane zdarzenie jako zgłoszenie serwisowe do konkretnego użytkownika platformy.

2. Integral Application Center

– pakiet dla programistów i instalatorów systemu Integral EvoxX. Dzięki technologii IP obecnej w każdej centrali z rodziny Integral EvoxX wszystkie urządzenia mogą być zdalnie zarządzane w pełnym zakresie funkcji. Operacje związane z wdrażaniem systemu, dotychczas wykonywane wyłącznie lokalnie w obiekcie, obecnie w coraz większym zakresie mogą być też realizowane zdalnie dzięki komunikacji za pomocą protokołu TCP/IP z wykorzystaniem dedykowanych sieci LAN/WAN lub w ramach Internetu.

Oprogramowanie IAC może być wykorzystywane do następujących celów:

  • zdalnej diagnostyki – odpytywanie systemu i analiza aktualnych stanów pracy SSP w ramach uzupełnienia do standardowo prowadzonego serwisu i przeglądu instalacji sygnalizacji pożarowej,
  • zdalnego wsparcia technicznego podczas procesu uruchamiania systemu (np. analiza i rozwiązywanie problemów przez inżynierów wsparcia technicznego producenta),
  • odbierania informacji o stanach systemowych w obiektach bezzałogowych, np. uszkodzenia, informacje serwisowe (poziom zabrudzenia czujek, stan wysterowań),
    zdalnej obsługi SSP z poziomu stacji roboczej PC przez inżyniera serwisu technicznego itp.

3. Integral Desktop

– przeznaczony do obsługi i nadzorowania instalacji na komputerach stacjonarnych. Program wyświetla odwzorowany 1:1 panel obsługi centrali sygnalizacji pożarowej Integral EvoxX, oferując tym samym narzędzie do wygodnej obsługi w czasie rzeczywistym. Wersja językowa interfejsu może być dostosowana do operatora i dowolnie zmieniana nawet podczas pracy oprogramowania.

Bezpieczeństwo korzystania z oprogramowania Integral Desktop zapewnia wdrożona wielopoziomowa koncepcja bezpieczeństwa. Aplikacja jest chroniona kluczem sprzętowym, a użytkownik na etapie logowania się aplikacji do systemu Integral EvoxX musi podać użytkownika uprawnionego do zdalnego dostępu oraz hasło.
Następnie po wybraniu kodu dostępu, operator wchodzi na odpowiedni poziom dostępu na panelu obsługi w taki sam sposób, jak w przypadku standardowego panelu obsługi MAP centrali Integral EvoxX.

4. Integral Mobile/Integral Browser

– przeznaczone do zdalnego nadzorowania i obsługi instalacji sygnalizacji pożarowej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Aplikacja odwzorowuje panel centrali Integral EvoxX w celu podglądu zdarzeń i wykonywania ewentualnych operacji serwisowych przez uprawnionych użytkowników. Ponadto wspiera technologię aktywnych powiadomień (push notification), dzięki czemu operator zostanie powiadomiony o wszystkich krytycznych zdarzeniach, które wystąpią w nadzorowanym SSP.

Atutem w kwestii bezpieczeństwa, na który producent kładzie duży nacisk, jest możliwość zdefiniowania koordynat GPS do określenia dozwolonego obszaru, z którego może być wykonywana zdalna obsługa. W skład pakietu wchodzi też aplikacja Integral Browser, która umożliwia nadzorowanie i obsługę SSP z poziomu panelu obsługi prezentowanego w przeglądarce internetowej.

5. Integral Message

– przeznaczony do zdalnego nadzorowania wielu niezależnych instalacji sygnalizacji pożarowej Integral EvoxX podłączonych do serwera systemu, który wraz ze stanowiskami operatorskimi stanowi centrum nadzoru.

Główne zadania oprogramowania:

  • informowanie o zdarzeniach występujących w nadzorowanych systemach,
  • zapisywanie ich w bazie danych oraz wyświetlanie na stacjach klienckich, które można swobodnie konfigurować zarówno w zakresie wysyłanych komunikatów, jak i obsługiwanych instalacji (projektów).

Wszystkie komunikaty są przedstawiane w formie tabelarycznej, z określeniem rodzaju zdarzenia (alarm, uszkodzenie itp.), nazwy obiektu i szczegółowego opisu zdarzenia. Podczas każdego zdarzenia na ekranie komputera są wyświetlane powiadomienia typu pop-up, dzięki którym operator nie pominie kluczowych informacji z nadzorowanych systemów. Ponadto z daną instalacją można się łatwo i szybko połączyć za pomocą aplikacji Integral Desktop, która jest nieodłączną częścią oprogramowania Integral Message. Wszystkie operacje użytkowników są rejestrowane w systemie.

6. Integral Mail

– umożliwia wysyłanie e-maili bezpośrednio z centrali SSP, która łącząc się z dedykowanym serwerem pocztowym, wysyła informacje o najważniejszych zdarzeniach w systemie Integral EvoxX (alarm, uszkodzenie itp.) na zdefiniowane adresy e-mailowe użytkowników.

Zakres wysyłanych komunikatów można dowolnie konfigurować w zależności od tego, kto jest ich odbiorcą i jakie informacje są dla niego kluczowe.

Wymienione rozwiązania mogą być oparte na certyfikowanej (pod względem bezpieczeństwa) platformie chmurowej producenta S2Service, która umożliwia zestawienie bezpiecznych połączeń z wykorzystaniem tuneli VPN pomiędzy aplikacjami a nadzorowanymi obiektami. Wszystkie routery pracują w chmurze S2Service i są zarządzane przez producenta, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W pakiecie zdalnego dostępu zaimplementowano zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa połączenia aplikacji z SSP, zapewniające ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i przypadkowym wpływem na sposób działania krytycznych elementów instalacji. Przyjęta koncepcja bezpieczeństwa uwzględnia kryteria obowiązujących norm i wytycznych. Zależnie od wymagań można tworzyć dowolną liczbę użytkowników zdalnych i przypisywać im określone funkcje i sposoby autoryzacji. Poziom bezpieczeństwa można indywidualnie ustawić dla każdego użytkownika, a jego dane i hasłach są zapisane w sposób zaszyfrowany w CSP – ich zmiana wymaga przeprogramowania systemu przez autoryzowany personel.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa można zastosować autoryzację dwustopniową w razie potrzeby wykonywania zdalnych operacji na elementach SSP. Funkcjonuje to następująco: po zalogowaniu się do systemu poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła zdalny operator ma dostęp tylko do informacji o aktualnym stanie systemu. Aby móc obsługiwać system, musi uzyskać pozwolenie od personelu ochrony obiektu, który zdalnie autoryzuje połączenie z poziomu panelu obsługi centrali Integral EvoxX.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl