Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Ocena wyrobów służących do ochrony ppoż. budynków. Cz. 2. Oznakowanie CE

Ocena wyrobów służących do ochrony ppoż. budynków. Cz. 2. Oznakowanie CE

Pożar

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Mroczko


W poprzednim artykule (A&S 1/2022) omówiłem ogólnie rolę i zalety oceny wyrobów dla bezpieczeństwa pożarowego budynków, wskazując jej umiejscowienie wśród wielu narzędzi budowania bezpieczeństwa pożarowego. Kontynuując tę tematykę, przybliżę dokumenty i znakowanie związane z oceną wyrobów i to, jak w praktyce skorzystać z tych dokumentów i informacji w nich zawartych.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.L. 88/5 z 4.04.2011) wskazują, że potwierdzeniem przeprowadzenia oceny wyrobów jest wystawienie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie wyrobu oznakowaniem CE. To z tych elementów odbiorca wyrobu powinien w łatwy i przystępny sposób uzyskać istotne informacje nt. wyrobu budowlanego. Są to zatem pierwsze elementy, z którymi odbiorcy wyrobu mają kontakt.

Najczęściej wyroby stosowane w systemach bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych są, zgodnie z przepisami budowlanymi, oceniane w systemie 1. oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OiWSWU). Skrócony schemat postępowania zobrazowano na rys. 1.

Rys. 1. Skrócony schemat drogi do „oznakowania CE”

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

Producenci są zobowiązani do przeprowadzenia oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie ze wskazanym dla tego wyrobu systemem oceny. Proces oceny, na który składają się m.in.

 • ocena dokumentacji wyrobu,
 • badania i ocena wyników badań wyrobu,
 • ocena systemu produkcji wyrobu w zakładzie produkcyjnym
 • (ocena Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP),

kończy się w systemie 1 i 1+ oceny wydaniem dla wyrobu certyfikatu stałości właściwości użytkowych przez jednostkę certyfikującą posiadającą notyfikację UE w zakresie danej normy zharmonizowanej.

Baza danych jednostek notyfikowanych jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33.

W obszarze wyrobów budowlanych notyfikację ma 617 jednostek certyfikujących. W zakresie wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej (grupa 10 wyrobów zgodnie z załącznikiem nr IV do rozporządzenia nr 305/2011) w Europie notyfikację ma 81 jednostek notyfikowanych, a w Polsce 4 jednostki certyfikujące (CNBOP-PIB nr 1438, ITB nr 1488, Certbud nr 2310, CTO nr 2434).

 • Certyfikat zawiera m.in. następujące ważne informacje:
 • nazwę i adres producenta wyrobu,
 • nazwę i adres podmiotu wprowadzającego wyrób do obrotu,
 • typ i oznaczenie wyrobu,
 • właściwości użytkowe wyrobu, które zostały w procesie ocenione,
 • system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • numer i tytuł normy zharmonizowanej (lub Europejskiej Oceny Technicznej),
 • daty ważności, które odnoszą się do momentu produkcji wyrobu (danego egzemplarza/partii),
 • dane techniczne wyrobu oraz konfiguracja elementów wewnętrznych w przypadku urządzeń elektronicznych.

W tabeli 1 przedstawiono wybrane normy zharmonizowane z obszaru systemów sygnalizacji pożarowej.

Pełny wykaz norm zharmonizowanych z rozporządzeniem 305/2011 jest dostępny pod adresem https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38863 (wykaz sporządzony 20.12.2019 r.). Z kolei wykaz wyrobów, dla których CNBOP-PIB prowadzi certyfikację europejską, znajduje się pod adresem https://www.cnbop.pl/uslugi/jednostka-certyfikujaca/wykazy/wykaz-pc-cpr.pdf

Deklaracja właściwości użytkowych (DWU)1

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności z wynikiem pozytywnym producent powinien sporządzić dla wyrobu deklarację właściwości użytkowych. Powinna ona zawierać m.in.

 • określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona,
 • zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego,
 • właściwy dla wyrobu system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • numer i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, którą zastosowano do oceny wyrobu,
 • deklarowane właściwości użytkowe wyrobu wyrażone w poziomach lub klasach albo w sposób opisowy, które zostały potwierdzone w procesie oceny wyrobu.

Deklaracja powinna być wystawiona w języku państwa UE, w którym wyrób jest sprzedawany, oraz dołączana do pojedynczego wyrobu lub partii wyrobów. W określonych przypadkach może być udostępniona na stronie internetowej2 producenta i powinna pozostawać dostępna przez 10 lat.

Ponieważ poziom świadomości w tym obszarze jest zróżnicowany, na rynku funkcjonują różne tego typu dokumenty, także „deklaracjopodobne”, dlatego ważne, aby szczegółowo i bez pośpiechu zapoznawać się z ich treścią. Analiza deklaracji pozwala ocenić, czy:

 • dotyczy wyrobu, który ma być zakupiony/dostarczony, jest wystawiona przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, a nie np. firmę handlową,
 • wskazuje jednostkę notyfikowaną, która przeprowadziła ocenę wyrobu,
 • wskazuje właściwą normę zharmonizowaną wyrobu albo europejską ocenę techniczną,
 • wyrób ma odpowiednie właściwości wymagane i niezbędne w danej sytuacji oraz czy zostały one potwierdzone, np. odporność na zimno, wytrzymałość na korozję, klasa reakcji na ogień B2ca-s1b ,d0, a1, klasa odporności ogniowej EI30, czas zachowania dostawy energii i przekazu sygnału E30-E90 itp.

Oznakowanie CE

Po wystawieniu deklaracji właściwości użytkowych producent ma prawo umieścić na wyrobie oznakowanie CE. W ten sposób producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Oznakowanie CE należy umieścić na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. Gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić ze względu na charakter wyrobu, nanosi się je na opakowaniu lub dokumentach towarzyszących wyrobowi.
Przykład oznakowania CE z informacją towarzyszącą przedstawiono w tabeli 2.

Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące informacje:

 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone,
 • nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres producenta,
 • niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,
 • numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych,
 • poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,
 • odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej (hEN lub ETA),
 • zamierzone zastosowanie wyrobu,
 • numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli brała ona udział w procesie oceny wyrobu.

Ważne

Oznakowanie CE naniesione zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 na wyrobie oznacza, że wyrób został poddany ocenie i ma potwierdzone właściwości użytkowe (te właściwości powinny być wskazane w DWU oraz w informacji towarzyszącej oznakowaniu CE).

Oznakowanie CE nie oznacza jednak, że dany wyrób jest odpowiedni dla użytkownika końcowego w danym państwie członkowskim UE. W każdym przypadku należy szczegółowo weryfikować, czy wskazane w DWU właściwości użytkowe są właściwe i na właściwym poziomie/klasie wymaganej przez przepisy techniczno-budowlane danego państwa członkowskiego.

W praktyce analiza oznakowania wyrobu i deklaracji właściwości użytkowych służy ocenie, czy dany wyrób można zastosować w danej inwestycji. Pozwala na ustalenie, czy wyrób: został poddany właściwemu procesowi oceny, ma odpowiednie właściwości użytkowe dla zamierzonego miejsca instalacji (np. na zewnątrz/wewnątrz budynku), odpowiednią klasę reakcji na ogień, odpowiednią czułość detekcji pożaru itp., a tym samym upewnienie się, że odbiorca dokonał odpowiedniego wyboru, a wyrób/system spełni swoje zadanie w budynku. Nie ulega wątpliwości, że zagadnienie to wymaga spokojnej i szczegółowej analizy.

Należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 1. Certyfikat stałości właściwości użytkowych to dokument, który wydaje Jednostka Notyfikowana, i jest on potrzebny przede wszystkim producentowi do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu. Certyfikat jest wydawany na podstawie wyników badań konkretnych próbek wyrobu i potwierdza, że wymagania normy zharmonizowanej w zakresie wskazanych właściwości użytkowych mają zastosowanie do wyrobu oraz że producent wdrożył system produkcji (m.in. obejmujący szczegółową dokumentację techniczną wyrobu, odpowiednie procedury postępowania, wyposażenie produkcyjne i kontrolno-pomiarowe itp.), który zapewnia, że następne egzemplarze/partie tego samego wyrobu też będą mieć odpowiednie właściwości użytkowe (zapewniona jest stałość właściwości użytkowych).System zakładowej kontroli produkcji ZKP jest cyklicznie oceniany w ramach nadzoru nad udzielonym certyfikatem w celu utrzymania jego ważności (weryfikacja stałości właściwości użytkowych).
  W praktyce oznacza to, że certyfikat nie jest dokumentem wystarczającym do wprowadzenia wyrobu do obrotu/dla odbiorcy wyrobu.
 2. Deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzana przez producenta i umożliwia oznakowanie wyrobu CE. Jest potrzebna odbiorcom wyrobów, ponieważ tym dokumentem producent potwierdza, że sprzedane egzemplarze partie/wyrobu mają właściwości określone w tym dokumencie.W praktyce oznacza to, że dla obiorcy wyrobu największe znaczenie ma deklaracja właściwości użytkowych (DWU) i oznakowanie wyrobu, certyfikat zaś stanowi niejako uzupełnienie dokumentacji. Zderzenie zapisów deklaracji i certyfikatu pozwala także na potwierdzenie, czy producent zawarł w deklaracji informacje nt. potwierdzonych w certyfikacji właściwościach użytkowych. Zdarza się niestety, że występują rozbieżności pomiędzy tymi dwoma dokumentami.
 3. Obowiązek stosowania oznakowania CE wynika z wielu rozporządzeń i dyrektyw UE. W przypadku elektronicznych systemów zabezpieczeń ppoż. (SSP, DSO, SKRDiC) należy zwrócić uwagę na fakt, iż oznakowanie CE na te wyroby jest nanoszone także ze względu na postanowienia dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Może zatem wystąpić sytuacja, w której na wyrobie jest oznakowanie CE wynikające tylko z jednej lub z dwóch dyrektyw, ale nie będzie ono posiadało wszystkich elementów wymaganych rozporządzeniem 305/2011 (np. brak numeru jednostki notyfikowanej, brak normy zharmonizowanej, brak informacji o deklarowanych właściwościach użytkowych itp.). W takiej sytuacji nie można stwierdzić, że wyrób spełnia także wymagania rozporządzenia 305/2011, choć ma oznakowanie CE.
 4. Europejskie certyfikaty zgodności wydawane przed wejściem w życie rozporządzenia 305/2011 (CPR) na podstawie dyrektywy budowlanej 89/106/WE (CPD) pozostają nadal ważne, jeżeli w wyrobach nie wprowadzono istotnych zmian i nie zmieniła się norma zharmonizowana. Producenci mogą nadal ich używać do wystawienia DWU.
  W rzadkich przypadkach odbiorca wyrobu może się spotkać z następującą sytuacją:
  • Certyfikat zgodności CPD + deklaracja właściwości użytkowych wyrobu + oznakowanie CE
  Certyfikaty zgodności CPD nie zawierają niestety informacji o właściwościach użytkowych. Nie jest wówczas możliwe wyłapanie ewentualnych rozbieżności pomiędzy DWU a certyfikatem. W uzasadnionych przypadkach można poprosić producenta o udostępnienie sprawozdań z badań w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 5. Warto posiłkować się także wykazami wydanych certyfikatów prowadzonymi przez Notyfikowane Jednostki Certyfikujące na stronach internetowych – wykazy takie stanowią niejako katalog sprawdzonych urządzeń, w którym każdy uczestnik rynku może sprawdzić, czy dany wyrób i jego producent zostali ocenieni z wynikiem pozytywnym.
Grzegorz Mroczko

MŁ. BRYG. MGR INŻ. GRZEGORZ MROCZKO
Absolwent SGSP, oficer PSP, pracownik Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB, koordynator ds. testowania wyrobów innowacyjnych wg procedury KG PSP, przedstawiciel Polski w TC 72 Europejskiego KT (CEN), członek KT 264 i KT 323 PKN. Od ponad 18 lat aktywny audytor jednostki certyfikującej w zakresie m.in. systemów sygnalizacji pożarowej, DSO, systemów wentylacji pożarowej, kabli i zespołów kablowych stosowanych w technicznych systemach zabezpieczeń ppoż.

Zobacz cz. 1. artykułu:
Ocena wyrobów służących do ochrony ppoż. budynków – narzędzie budowania bezpieczeństwa pożarowego. Cz. 1.