Strona główna Infrastruktura krytyczna Ochrona ppoż. elektrociepłowni

Ochrona ppoż. elektrociepłowni

coal-fired power plant , cooling towers and river surface reflection , jiangxi , China

Elektrociepłownie charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Duża liczba jednostek operacyjnych sprawia, że muszą spełniać najwyższe wymogi organizacyjne, szczególnie pod kątem niezawodności i bezpieczeństwa, w tym pożarowego.

Optymalna ochrona przeciwpożarowa w elektrociepłowniach wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań dla każdego obszaru, aby zapobiec zniszczeniu nieruchomości i wyposażenia oraz zapewnić ciągłość działań operacyjnych. Minimax, jako dostawca kompleksowych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej, oferuje unikatową gamę innowacyjnych systemów ppoż. i instalacji gaśniczych. Spełniają one najwyższe standardy jakości i sprawdzają się jako wydajne i skuteczne rozwiązania przeciwpożarowe.

Zbiorniki olejowe
W elektrociepłowniach wykorzystujących podwójne turbiny paliwowe, zasilane zarówno gazem, jak i parą, paliwo oraz olej paliwowy mogą być przechowywane w zbiornikach o dużych rozmiarach.
Zagrożenie: samozapłon gazów znajdujących się w zbiorniku olejowym, uderzenie pioruna lub zaiskrzenie powodowane ładunkiem elektrostatycznym.
Ochrona przeciwpożarowa: najlepszym rozwiązaniem jest instalacja pianowych systemów gaśniczych z zestawem MX TankFoam RTK. System wytwarza pianę o wolnym tempie rozprzestrzeniania (piana lekka). W momencie wybuchu pożaru zajęta ogniem powierzchnia jest zalewana pianą od góry. Piana powoduje natychmiastowy efekt chłodzenia, tłumi płomienie i chroni już ugaszony obszar przed ponownym wybuchem ognia. Jednocześnie, jeśli to wskazane, ściany boczne oraz dach zbiornika są chłodzone przez instalację zraszaczy wodnych.

Kotłownie z odzyskiem ciepła
Z perspektywy ochrony ppoż. kotłownie w elektrociepłowniach muszą zostać podzielone na dwie strefy. Pierwszy obszar to strefa, w której znajduje się osprzęt techniczny, tj. pompa zaopatrująca w wodę czy systemy kontroli elektrycznej. Drugi obszar obejmuje kocioł, w którym jest wytwarzana para. Ten obszar cechuje się brakiem zagrożenia pożarowego.
Zagrożenia: w obszarach, w których zlokalizowano elektryczny sprzęt kontrolno-monitorujący, spięcia i ogień mogą zostać wywołane przegrzaniem sprzętu. Możliwe są nieszczelności w systemie zaopatrywania w olej na poziomach wszystkich ciśnień (niskiego, średniego i wysokiego). Dotyczy to pomp kotła z wodą oraz systemu kondensacji.
W rezultacie na rozgrzanych powierzchniach może nastąpić samozapłon przeciekającego oleju silnikowego lub zapłon w wyniku zaiskrzenia. W tym momencie ogień może się rozprzestrzeniać na sąsiednie obszary.
Ochrona przeciwpożarowa: w obszarach, na których zlokalizowano sprzęt techniczny, używa się automatycznych czujek pożarowych, które skutecznie wykrywają wstępną fazę pożaru. Ponadto lokalizuje się w bliskiej odległości ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, umożliwiające aktywowanie gaszenia.
Do szybkiego i skutecznego gaszenia pożaru zaleca się systemy mgły wodnej Minifog ProCon, które wyróżniają się znacznie mniejszym zużyciem wody niż klasyczne systemy zraszaczy. Są one również wyposażone w sygnalizatory świetlne i akustyczne. W bliskim sąsiedztwie kotła montuje się też hydranty i gaśnice.

Turbina gazowa
Sercem każdej elektrociepłowni jest turbina gazowa. Większość elementów jest instalowana pod pokrywą dźwiękoszczelną.
Zagrożenia: największe zagrożenie pożarem pochodzi ze strony systemu dostarczania paliwa do palnika oraz systemu olejowego, szczególnie łożyska turbiny znajdującego się w kanale ujściowym. Paliwo i olej mogą łatwo ulec zapłonowi na rozgrzanych powierzchniach.
Ochrona przeciwpożarowa: ochrona turbiny gazowej rozpoczyna się od instalacji odpowiedniego systemu detekcji pożaru. Ponieważ w otoczeniu turbiny może dojść do gwałtownego rozprzestrzeniania się otwartych płomieni i znacznego wzrostu temperatury. Najlepszym rozwiązaniem w tych warunkach jest montaż czujek płomienia i temperatury UniVario. Po wykryciu pożaru przez czujki UniVario szybki proces gaszenia bez pozostawiania osadów zapewni system gaszenia gazem CO2. W przypadku największych turbin najczęściej używa się niskociśnieniowych systemów CO2. Dzięki możliwości magazynowania środka gaśniczego w formie płynnej systemy te nie wymagają dużej przestrzeni do instalacji.

Ochrona turbiny gazowej

Alternatywnym systemem gaśniczym jest dla tego obszaru system wysokociśnieniowej mgły wodnej Minifog ProCon XP. Zużywa on ok. 95% mniej wody w porównaniu do klasycznych instalacji zraszaczowych, co do minimum obniża szkody wywołane akcją gaśniczą.

Kanały kablowe, rozdzielnie elektryczne i sterownie
Do funkcjonowania elektrowni niezbędne są liczne sterownie i kanały kablowe wykorzystywane do dostarczania energii oraz przekazywania danych. Ze względów bezpieczeństwa przewody są prowadzone w kanałach kablowych oraz uporządkowane w rozdzielniach i sterowniach.
Zagrożenia: główną przyczyną pożaru w takich miejscach jest przegrzanie lub krótkotrwałe spięcie elektryczne zwykle wynikające z przeciążenia. W trosce o odpowiednią ochronę ppoż. należy uwzględnić ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia z powodu ciągów powietrza i dużej liczby przewodów. Pożar, który po izolacji przewodów często się rozprzestrzenia na niedostępne kanały kablowe, może szybko wywołać zakłócenia pracy całej elektrowni.
Ochrona przeciwpożarowa: w miejscach, w których są instalowane przewody, stosuje się automatyczne czujki dymu lub systemy zasysające umożliwiające szybkie wykrycie pożaru. Jako system gaśniczy stosuje się MiniFog ProCon, którego niezawodność została potwierdzona w wielu testach pożarowych. Dla ochrony kanałów kablowych instaluje się dysze impulsowe, do ochrony rozdzielni i sterowni – dysze płasko-stożkowe.

Ochrona kanalów kablowych, rozdzielni
elektrycznych i sterowni

Pomieszczenia kontrolne
Pomieszczenia i systemy kontrolne w elektrociepłowniach są obszarami niezwykle wrażliwymi i kosztownymi.
Zagrożenia: pożary wybuchają głównie w następstwie spięć elektrycznych spowodowanych przegrzaniem przewodów lub elementów elektrycznych i elektronicznych.
Ochrona przeciwpożarowa: do wykrycia wczesnej fazy pożaru stosuje się punktowe czujki dymu lub system zasysający HELIOS AMX5000. Jako system gaśniczy Minimax zaleca systemy wykorzystujące gazy inertyzacyjne: argon i azot. Inną opcją jest zastosowanie systemu MX 1230 wykorzystującego jako środek gaśniczy Novec 1230. Oba systemy doskonale sprawdzają się w ochronie obszarów wrażliwych i spełniają wszystkie wymagania gaśnicze.

Ochrona pomieszczeń kontrolnych

Ochrona transformatorów
Transformatory działają jako przekaźniki pomiędzy turbinami a siecią energetyczną. Składają się z urządzenia chłodzącego, zbiornika wyrównawczego poziomu oleju oraz izolatorów wypełnionych olejem.
Zagrożenia: główną przyczyną pożaru jest możliwość krótkich spięć w transformatorach. Stwarza to ryzyko przegrzania, a olej może się szybko zapalić.
Ochrona przeciwpożarowa: w momencie wykrycia przegrzania transformator jest automatycznie wyłączany, co ma zapobiec powstaniu ognia. Podstawą ochrony przeciwpożarowej w przypadku transformatorów jest bezpiecznik Buchhzolza. Gwarantuje on właściwą ocenę potrzeb chłodzenia komponentów. W przypadku przegrzania zostaje uruchomiony automatyczny lub półautomatyczny system zraszaczy wodnych. System zraszaczy Minimax opracowano na podstawie najnowszych badań pod kątem celów ochrony i schematów testowych. Specjalne dysze Viking Model A oraz Model C-1 ułatwiają równomierną, ciągłą dystrybucję wody. Ilość zużywanej wody jest tu znacznie mniejsza niż w standardowych instalacjach zraszaczowych.

Serwerownie
Pomieszczenia ze sprzętem IT monitorującym i kontrolującym procesy operacyjne są szczególnie narażone na wybuch pożaru.
Zagrożenia: niesprawne lub przegrzane urządzenia elektroniczne mogą być przyczyną wzniecenia ognia i powstania otwartych płomieni.
Ochrona przeciwpożarowa: do ochrony przeciwpożarowej w serwerowniach może być stosowany system MX 1230, charakteryzujący się szybkim uwolnieniem środka gaśniczego oraz bezosadowym procesem gaszenia. Dzięki technologii 50-barowej można zastosować instalację wielostrefową. Alternatywnym rozwiązaniem są systemy Oxeo wykorzystujące gazy inertyzacyjne. Zalecana jest również instalacja profesjonalnego systemu detekcji pożaru. Najlepiej w tym przypadku sprawdzają się punktowe czujki dymu lub system czujek zasysających HELIOS AMX5000.

Pomieszczenia administracyjne
Pomieszczenia administracyjne są użytkowane przez pracowników zazwyczaj w ciągu dnia. Obszary te są puste w określonych przedziałach czasu.
Zagrożenia: przyczyną pożarów w pomieszczeniach administracyjnych może być przegrzany lub niesprawny sprzęt elektroniczny. Rozprzestrzeniający się ogień bardzo szybko dociera do innych obszarów budynku. Trudno zagwarantować, że o każdej porze w pomieszczeniach znajduje się personel odpowiedzialny za monitorowanie danego obszaru pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, by rozpocząć szybką akcję gaśniczą.
Ochrona przeciwpożarowa: skuteczną ochronę zapewniają system wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem oraz instalacja tryskaczowa. Poleca się oszczędny pod kątem zużycia wody system gaszenia mgłą wodną Minifog EconAqua, który można połączyć z istniejącą standardową instalacją tryskaczową. Dodatkowo, aby zapewnić szybką, manualną ochronę, instaluje się gaśnice i hydranty ścienne.

Oprogramowanie Inveron firmy Minimax umożliwia śledzenie na ekranie komputera statusu wszystkich systemów zabezpieczeń i ochrony ppoż. Szczególnie w obszernych i rozbudowanych obiektach, takich jak elektrociepłownie, osoby odpowiedzialne mogą szybko monitorować wszystkie istotne dane z systemów wykrywania pożaru oraz systemów gaśniczych i innych systemów wykrywania zagrożenia. Dzięki temu są w stanie podjąć właściwe decyzje w sytuacjach stresowych.
Inveron zapewnia wysokiej jakości informację, łącząc automatycznie wszystkie wiadomości i wydarzenia w przyjazny dla użytkownika interfejs z przejrzystymi grafikami. Bieżący stan punktów kontrolnych może być wyświetlany w formie graficznej, tekstowo lub jako animacja. Odnosi się to do komunikatów zarówno powyżej, jak i poniżej wartości progowych, które są wyświetlane w czasie rzeczywistym.

System MX TankFoam RTK
Rura pianowa, garnek pianowy i wlew piany – te trzy powiązane ze sobą elementy tworzą zestaw systemu MX TankFoam RTK. System służy do ochrony ppoż. szczególnie
łatwopa
lnych cieczy przechowywanych w zamkniętych zbiornikach (łącznie ze zbiornikami z pływającym dachem lub górną warstwą azotu
). Mieszanka piany i wody, uwolniona z wielką siłą w momencie wybuchu pożaru, zasysa powietrze przez system otworów w rurze pianowej.  W efekcie wibracji i
turbulencji tworzy się piana lekka. Podlega ona procesowi ujednolicenia w komorze pianowej, przechodząc dalsze jakościowe usprawnienie. Ciśnienie wywołane przez pianę powoduje pęknięcie dysku i piana zaczyna być uwalniana do zbiornika.
W następstwie powstaje film pianowy, który o
dcina dopływ tlenu do płomieni i zapobiega ponownemu pojawieniu się ognia.W systemie MX RankFoam RTK mogą zostać użyte wszystkie dostępne na rynku koncentraty pianowe. System może być również wypełniony specjalnie zaprojektowanymi składnikami aktywnymi.

System mgły wodnej Minifog ProCon
System Minifog ProCon zużywa do 70% mniej wody niż klasyczne instalacje zraszaczy. Wydajna ochrona ppoż. przy niskim zużyciu wody redukuje do minimum okresy przestojów produkcyjnych wynikłych z pożaru. Dodatkowo wykorzystanie mgły wodnej obniża temperaturę powietrza w otoczeniu, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony ludzi. Minifog ProCon może zostać połączony ze standardowym systemem gaszenia, np. instalacją tryskaczową, bez konieczności instalowania odrębnej pompy zaopatrującej w wodę.
W momencie wybuchu pożaru czujki pożarowe oraz centralny system kontroli inicjują proces gaśniczy na danym obszarze. Woda zostaje uwolniona ze specjalnych dysz ProCon, tworząc efekt mgły. Odpowiednie dysze ProCon są dostępne we wszystkich rozwiązaniach projektowych. Najczęściej instaluje się dysze impulsowe lub obrotowe dysze płasko-stożkowe. Dysze ProCon są rekomendowane do użycia w obszarach, w których notuje się wysoki poziom pyłu i zanieczyszczenia.

Czujki pożarowe UniVario
Inteligentne przemysłowe czujki pożarowe UniVario, dzięki solidnej obudowie i technologii produkcji, mogą skutecznie działać w ekstremalnie trudnych warunkach. Reagują na podczerwień i ultrafiolet oraz wysoką temperaturę. Dzięki modułowej konstrukcji oraz użyciu najnowocześniejszej technologii przetwarzania sygnału spełniają specyficzne wymagania. Mogą być używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Mogą być również bezpośrednio zintegrowane w układzie pętlowym.

Czujka Helios AMX5000

Czujka zasysająca Helios AMX5000 ma możliwość inicjowania sygnałów wstępnych, dokonywania oceny zanieczyszczenia, dopasowania poziomu wrażliwości. System charakteryzuje się najwyższym stopniem detekcji nawet najmniejszego zarzewia ognia.

Centrala FMZ 5000

Podstawą aktywnej ochrony przeciwpożarowej w elektrociepłowniach jest centrala kontrolno-alarmowa. Minimax oferuje centralę wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem FMZ 5000. Tu są zbierane i zapisywane wszystkie sygnały alarmowe (aktywowane ręcznie lub automatycznie) z czujek dymu, temperatury i płomieni oraz systemów gaszenia rozmieszczonych na terenie obiektu.

KASTINNEN

Centrala FMZ 5000 może zostać dowolnie zaprogramowana i funkcjonalnie przystosowana wg potrzeb użytkownika. Jest również dostępna wersja działająca w układzie pętlowym, gdzie na jednym panelu może ze sobą współpracować nawet do 126 jednostek.

Minimax Polska należy do grupy Minimax Viking GmbH, która od ponad 110 lat jest jednym ze światowych liderów w zakresie ochrony ppoż. Jako pierwsza firma w Polsce uzyskała certyfikat VdS. Korzystając z komponentów produkowanych we własnej fabryce, projektuje i wykonuje instalacje w standardach: VdS, FM Global, NFPA, PN-EN.

Minimax Polska
Kiełpin, ul. Ogrodowa 27/ 29
05-092 Łomianki
www.minimax.pl