Strona główna Systemy Zintegrowane Trendy technologiczne w branży security w 2019 roku

Trendy technologiczne w branży security w 2019 roku

Johan Paulsson  

Axis Communications


Podejmowanie tematu kluczowych trendów technologicznych, które w nadchodzącym roku będą miały znaczący wpływ na naszą działalność i na cały sektor zabezpieczeń, stało się już tradycją.

Odnosząc się do roku 2019, widać, że kilka kluczowych trendów jest rozszerzoną kontynuacją tych, które wskazaliśmy na początku 2018 r. – cztery z sześciu poruszonych w tym artykule opisywaliśmy już przed 12 miesiącami. Przez ostatni rok rozwój w tych obszarach nabrał rozpędu, co świadczy o ich potencjale na rok następny. Tak więc za powtórzenia nie przepraszamy!

Sztuczna inteligencja – także dla sektora zabezpieczeń
Technologiczna moda na sztuczną inteligencję (AI) sprawia, że w opinii publicznej zaczęło pojawiać się przekonanie, iż zmieni ona fundamentalnie każdą branżę i każdy sektor. Rzeczywistość rynku nowych technologii jest jednak taka, że korelacja między jej wdrażaniem a postępem różni się w zależności od branży i planowanej funkcjonalności. W niektórych dziedzinach – szczególnie w opiece zdrowotnej, np. w wykrywaniu raka – AI ma już znaczący pozytywny wpływ. W innych obszarach jest on wolniejszy. Sektor systemów dozoru wizyjnego jest jednym z nich.

Narzędzia do głębokiego uczenia się są wykorzystywane głównie do analizy wideo oraz wspierania procesu reagowania. Eksperci z branży dozoru wizyjnego zakładają, że z czasem będą one kluczowym komponentem wielu systemów zaawansowanych. Axis, jako jeden z innowatorów, czerpie z wieloletniego doświadczenia w transferze i tworzeniu nowej technologii, aby uczynić ją funkcjonalną i przydatną. Nie chcemy przedobrzyć ani dokładać się do kolejnej bańki technologicznej. Dlatego stawiamy na solidność i niezawodność, odpowiadając na potrzeby klientów, a jednocześnie przewidując stojące przed nimi wyzwania.
W tym roku Axis będzie kontynuował prace w obszarze R&D, dążąc bardziej do odkrywania i usprawnień funkcjonalności pod kątem korzyści odbiorcy końcowego (także przemysłu), a nie do radykalnych, ryzykownych zmian.

Chmury obliczeniowe, ruch w kierunku krawędzi a dozór wizyjny
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy cloud computing to już technologia ugruntowana, czy może nadal zmierza w stronę płaskowyżu produktywności. Są jeszcze zapewne organizacje w sferze prywatnej lub publicznej, które nie korzystają z chmury obliczeniowej, ale większość rozwija swoją infrastrukturę w stronę tego modelu.

Przetwarzanie w chmurze opiera się na scentralizowanym przetwarzaniu danych w jednym lub wielu centrach danych, a ponieważ liczba podłączonych urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) rośnie wykładniczo, zwiększa się również ilość generowanych danych. I tu na pierwszy plan wysuwają się korzyści przetwarzania danych w ramach urządzeń brzegowych. Szczególną zaletą edge processing dla niektórych sektorów jest zwłaszcza poprawa szybkości analizy i zdolności do dalszych operacji na podstawie uzyskanych wyników. W Axis Communications obliczenia brzegowe oznaczają natomiast przetwarzanie danych w obrębie kamery. Tak zbudowany system znacząco poprawia jakość i bezpieczeństwo systemów dozoru wizyjnego. Dlaczego? Przede wszystkim wstępne przetwarzanie danych już w kamerze może istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość w przypadku zarówno przesyłania danych, jak i ich przechowywania. Ponadto dane mogą być anonimizowane i szyfrowane przed ich przesłaniem, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i prywatności.
Trzeba podkreślić, że te dwie technologie – cloud computing i edge computing – to nie alternatywa, nie ma tu dylematu „albo – albo”. Obie technologie będą działać w równowadze, z korzyścią dla przemysłu.

Personalizacja a prywatność
Rok 2018 może być uznawany za ten, w którym ogólna świadomość prywatności danych osiągnęła punkt krytyczny, szczególnie w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Ogólna dyrektywa UE w sprawie ochrony danych (RODO) przyznała bowiem osobom z sektora publicznego i prywatnego wyższy niż kiedykolwiek poziom kontroli nad gromadzeniem, przechowywaniem, udostępnianiem i wykorzystywaniem danych osobowych przez dane organizacje, w tym informacji uzyskanych dzięki dozorowi wizyjnemu. Jednak w kontekście wyzwań i potencjalnych ryzyk dla szerszej rzeszy konsumentów i obywateli warto zaznaczyć, że bardziej prawdopodobne są problemy związane z wykorzystaniem danych gromadzonych przez media społecznościowe.

Żyjemy w świecie, w którym walutą są dane – otrzymujemy cenne usługi online w zamian za świadome lub nieświadome przekazanie znacznej ilości danych osobowych. W kwestii ich ochrony kluczowe jest zaufanie – instytucja publiczna czy przedsiębiorstwo musi gwarantować klientom taki poziom bezpieczeństwa, aby ci zechcieli zaufać, co z kolei ma przełożenie na wymierne, długoterminowe korzyści dla obu stron. Ciekawe wnioski płyną choćby z ostatnich badań firmy konsultingowej Accenture. Wykazały one związek między zaufaniem interesariuszy a przychodami. Kształtowanie w firmach i instytucjach profesjonalnego podejścia do tematu ochrony prywatności oraz wykorzystywania danych osobowych, a także wyeliminowanie obaw społecznych w tym zakresie będą – zdaniem ekspertów Axis – jednymi z istotniejszych wyzwań, także w branży zabezpieczeń.

Cyberbezpieczeństwo
Co pojawia się każdego roku w agendzie publicznej i stale wywołuje nowe pytania? Cyberbezpieczeństwo – kwestie z nim związane dotykają każdego. Tak było w 2018 r. i tak będzie w 2019 r. W istocie, nawiązując do poprzedniej refleksji, najszybszym sposobem na zniszczenie zaufania między firmą a jej klientami (i akcjonariuszami) czy też instytucjami publicznymi a obywatelami jest naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego.
Rzecz w tym, że problemy cyberbezpieczeństwa nigdy nie zostaną całkowicie rozwiązane, ponieważ cyberprzestępcy (i coraz częściej państwa narodowe) nigdy nie przestaną próbować wykrywać i wykorzystywać luk w zabezpieczeniach. Ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane i skoordynowane, zwłaszcza że liczba podłączonych do Internetu urządzeń rośnie w postępie geometrycznym, co oznacza jednocześnie większą skalę ??potencjalnie słabych punktów sieci.

Dowiedziono, jak istotne dla przemysłu i konsumentów jest zabezpieczanie przed atakami poszczególnych ogniw w łańcuchach dostaw. Tam, gdzie nie istnieją żadne procedury czy dobre praktyki cyberbezpieczeństwa, ataki mogą zrujnować niejeden biznes. Pochodzenie produktów i kontrola ich jakości są ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem, dlatego producenci muszą mieć pewność, że każdy etap w łańcuchu dostaw został zabezpieczony.

Inteligentna technologia w służbie środowisku
Znane są przypadki, gdy rozwiązania dozoru wizyjnego wykorzystywano do poprawy efektywności energetycznej w biurach. Warto zaznaczyć, że nowa generacja sensorów może jeszcze dokładniej mierzyć wpływ określonych czynników na środowisko, działając jako swoiste sztuczne, ale wrażliwe „nosy”, skalibrowane pod kątem monitorowania różnych aktywności i procesów, w tym obrazowania termicznego i identyfikacji przestrzeni marnotrawstwa energii.

Jednym z krytycznych obszarów, w których takie czujniki doskonale się sprawdzą, nie tylko umożliwiając działania naprawcze, ale też zwiększając świadomość społeczną problemu, jest także monitoring jakości powietrza czy to w budynkach, czy w otwartych przestrzeniach miejskich. Pracując nad udoskonalaniem inteligentnych urządzeń, eksperci Axis mają świadomość, że jest to działanie nie tylko na potrzeby komercyjne, ale też na rzecz jakości życia nas wszystkich.

Od inteligentnych zabezpieczeń do Smart City – rozwiązania zintegrowane
Już pojedyncze elementy, jak te opisane powyżej, mogą przynieść znaczące korzyści. Ważnym trendem w 2019 r. będzie jednak ruch ku budowaniu systemów zintegrowanych, które umożliwią faktyczne wdrażanie rozwiązań inteligentnych.
Przykładowo w inteligentnym mieście czujnik ruchu podłączony do określonej platformy może uruchomić kamerę, która z kolei wywoła alarm w centrum operacyjnym, umożliwiając szybką i właściwą reakcję. Z kolei czujnik środowiskowy może ponownie uruchomić kamerę wizyjną lub termowizyjną, aby szybko zidentyfikować pożar lub wycieki, ponownie wysyłając ostrzeżenia, które spowodują szybszą i skuteczniejszą reakcję. Gdy rozważa się zakres i skalę integracji czujników – od termicznego do ruchu, od atmosferycznego po wizyjne – sposobów ich łączenia jest nieskończenie wiele, podobnie jak potencjalnych korzyści z tego płynących.

Zdaniem Axis Communications w 2019 r. będziemy świadkami kolejnego technologicznego kroku naprzód, przy czym istotne jest jednak to – z perspektywy innowatora i podmiotu wdrażającego nowe technologie – aby nie rozpraszać uwagi i nie tracić energii na trzymanie się kurczowo każdego nowego trendu lub konceptu innowacji, ale skupić się na rozpatrywaniu i testowaniu tych idei i rozwiązań, które dobrze rokują w kategoriach tworzenia wartości dodanej i obiektywnie pozytywnego wpływu dla danej organizacji czy – wreszcie – obywateli. To imperatyw i pewien filtr, poprzez który obserwujemy i odsiewamy trendy technologiczne pod kątem ich efektywnego zastosowania przemysłowego, społecznego, ekologicznego.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl