Strona główna Zapowiedzi VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

[Zapowiedź] VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) zapraszamy do uczestnictwa w VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną

Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

płk Tadeusz Koczkowski
Prezes Zarządów SWBN i KSOIN
Tadeusz Donocik
Wiceprezes Zarządu SWBN
gen. bryg. Paweł Pruszyński
Wiceprezes Zarządu SWBN

Cele konferencji

 1. Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
 2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
 3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji organów zarządzających nt. bezpieczeństwa.
 4. Przypomnienie i uaktualnienie wiedzy uczestnikom nt. obowiązującego w Polsce Systemu Bezpieczeństwa Narodowego.
 5. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.
 6. Przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
 7. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 8. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
 9. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
 10. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi wybitnymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.
 11. Możliwość aktywnego udziału uczestników w obradach Konferencji.

Tematyka konferencji

 1. Uwarunkowania światowe bezpieczeństwa narodowego Polski
  – ogniska napięć i konflikty zbrojne,
  – wpływ na stan bezpieczeństwa relacji Rosji i USA,
  – współpraca euroatlantycka.
 1. Bezpieczna Polska w stabilnej i bezpiecznej Europie
  – konflikty wewnątrz Unii: populizm, izolacjonizm (Brexit – inne exity) i ich następstwa,
  – zewnętrzne zagrożenia granic Unii i Europy (uchodźcy, emigranci itp.),
  – Unia i NATO gwarantem pokoju, naszego bytu narodowego i dalszego rozwoju.
 1. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – jego rola i znaczenie dla bezpieczeństwa.
 2. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
 3. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej, samorządowej, zakładów pracy w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 4. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
 5. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
 6. Nowoczesne techniki i technologie ukierunkowane na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
 7. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, wsparcie osób poszkodowanych i ratowników.
 8. Ustawa antyterrorystyczna i jej znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.
 9. Uwagi do sporządzania planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
 10. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
 11. Cyberprzestrzeń – równoprawna sfera działań wojennych NATO – trwająca wojna światowa.
 12. Wpływ kryzysów finansowych na bezpieczeństwo państwa i obywateli (piramidy, parabanki itp.).
 13. Internet rzeczy a Smart City, zwiększamy bezpieczeństwo, a czy nie ograniczamy naszych praw?
 14. Jak się ma rozwój cywilizacyjny (Przemysł 4.0) do zagrożeń bezpieczeństwa?
 15. Ochrona danych osobowych w cyfrowym świecie.
 16. Debata ekspertów nt.: „Dokąd zmierzasz Europo i Polsko”? Aktualne wyzwania i zagrożenia.

Rada Programowa

Andrzej Arendarski – b. Minister, Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
płk dr Ryszard Bełdzikowski – kierownik Katedry Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Finansów i Prawa
generał prof. Mieczysław Bieniek – b. doradca Ministra ON, b. zastępca dowódcy strategicznego NATO
prof. dr hab. Jerzy Buzek – b. Prezes Rady Ministrów i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
dr Andrzej Byrt – b. Wiceminister, wielokrotny ambasador, doradca Prezesa Zarządu MTP
Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes SWBN
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Dziech – Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. dr hab. inż. Bogdan Kosowski – Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ppłk Robert Kośla – Dyrektor ds. bezpieczeństwa w strukturach Microsoftu
gen. bryg. prof. dr hab. Stanisław Koziej – b. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
płk dr Franciszek Krynojewski – Ekspert z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Andrzej Lewiński – Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego, b. zastępca GIODO
dr Krzysztof Liedel – Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
płk prof. zw. dr hab. Sławomir Mazur – Dziekan Wydziału w Krakowskiej Akademii im. AFM
płk dr inż. Dobrosław Mąka – Ekspert analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa narodowego
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
gen. bryg. Paweł Pruszyński – b. Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wiceprezes SWBN
płk Krzysztof Radwan – b. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
gen. bryg. Janusz Skulich – b. Dyrektor RCB, doradca Prezydenta Jaworzna ds. bezpieczeństwa
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Kierownik Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
dr Janusz Steinhoff – b. wicepremier i minister gospodarki, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
Henryk Warkocz – Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o., Manager Of The Year 2013
prof. zw. dr hab. Jan Widacki –Adwokat, b. Wicemister i amabasador, wybitny kryminolog
dr Andrzej Wójcik – Wiceprezes i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „POLALARM”

Więcej info na http://kbn.ksoin.pl