Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Schrack Seconet – Integral IP...

Centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Schrack Seconet – Integral IP MX

Wyznaczamy standardy w ochronie przeciwpożarowej

System sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać szereg wymagań technicznych i formalnych, żeby w pełni realizować założenia koncepcji bezpieczeństwa pożarowego chronionego obiektu, w szczególności wdrożenia wytycznych zawartych w scenariuszu pożarowym.

Od początku istnienia firmy Schrack Seconet koncentrujemy nasze działania nie tylko na wprowadzaniu do oferty urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących norm, przepisów i wytycznych, ale także na wdrażaniu produktów i rozwiązań, znacznie je przewyższających. Dzięki temu niezmiennie wyznaczamy nowe standardy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dla potwierdzenia formalnego spełnienia obowiązujących wymagań w zakresie sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi centrala sygnalizacji pożarowej, centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi (CSP/CSUP) Integral IP MX jako jedyna na rynku przeszła specjalne badania atestacyjne w CNBOP-PIB w zakresie sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i uzyskała następujące dokumenty certyfikacyjne:

 • krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 063-UWB-0304 wydany na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0228-1009 dla wyrobu budowlanego „Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sterowania gaszeniem – Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu Integral IP MX”,
 • certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0743 zgodnie z EN 12101-10:2005 dla wyrobu budowlanego „Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu Integral IP MX”,
 • świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 4192/2020 spełniające wymagania pkt 12.1, pkt 12.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz.U. z 2020 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) dla wyrobu „Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi oraz zasilacza urządzeń przeciwpożarowych typu Integral IP MX”.

Uwzględniając wydane wcześniej certyfikaty, centrala Integral IP MX może spełniać jednocześnie następujące funkcje w ramach instalacji bezpieczeństwa pożarowego:

 • centrala sygnalizacji pożarowej zgodnie z PN-EN 54-2:1997+A1:2006,
  centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z KOT (prEN 12101-9),
 • zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z PN-EN 12101-10:2005,
 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z PN-EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006,
 • centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi zgodnie z PN-EN 12094-1:2003,
 • centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi, pianowymi, aerozolowymi zgodnie z KOT,
 • centrala sterująca i nadzorująca w ramach instalacji wodociągowych i przeciwpożarowych zgodnie z KOT.

Sterowanie i nadzorowanie urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z ww. dokumentami odniesienia jest realizowane przez następujące elementy wchodzące w skład CSP/CSUP Integral IP MX:

 • karty sterujące wejścia/wyjścia central Integral IP MX,
 • moduły wejścia/wyjścia pracujące na liniach pętlowych techniki X-LINE,
  moduły wejścia/wyjścia SF-CONTROL.

CSP/CSUP Integral IP MX może pracować w sieci central w układzie równorzędnym lub hierarchicznym z wykorzystaniem połączeń wykonanych przewodami miedzianymi lub światłowodowymi i zastosowaniem sieci o topologii magistrali, pierścienia lub sieci kratowej (mesh network). Oferowana technologia sieciowa Integral LAN/Integral WAN charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i niezawodnością działania – przy zastosowaniu zdublowanych torów komunikacyjnych w sieci o topologii pierścienia system jest odporny na 3 jednoczesne uszkodzenia połączeń sieciowych, a w przypadku sieci kratowej zapewniona jest odporność nawet na 7 takich uszkodzeń.

Funkcje centrali sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi mogą być wykonywane jednocześnie przez wszystkie centrale pracujące w sieci. Funkcje detekcji i sterowania mogą być podzielone na poszczególne centrale lub realizowane w ramach oddzielnych podsystemów sieciowych w zależności od wymagań technicznych i organizacyjnych danego obiektu.

CSP/CSUP Integral IP MX, ze względu na zastosowaną konstrukcję i technologię opartą na pełnej redundancji platformy sprzętowej i oprogramowania systemowego, zapewnia niezawodne działanie i realizację funkcji sterujących przy wystąpieniu uszkodzenia systemowego – w przypadku awarii następuje bezzwłoczne przełączenie ze strony aktywnej na stronę zapasową pracującą w układzie gorącej rezerwy (hot standby). Dzięki tej technologii centrala może sterować wielostrefowymi systemami gaszenia czy realizować sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w ramach wielu stref pożarowych. Ponadto wyjścia sterujące mają programowaną pozycję fail-safe pozwalającą na przełączenie wyjść sterujących w pozycję pożarową np. przy utracie komunikacji modułu pętlowego z centralą.

CSP/CSUP Integral IP może w praktyce realizować najbardziej skomplikowane procedury sterowania zawarte w scenariuszu pożarowym dzięki dostępnym specjalnym funkcjom oprogramowania:

 • możliwości tworzenia dowolnych algorytmów sterowania dla wyjść sterujących na bazie szerokiej bazy operatorów logiki Boole’a,
 • nadzór ciągłości przewodów zasilająco-sterujących urządzenia ppoż. (np. klapy odcinające wentylacji pożarowej),
 • możliwości równoległego stosowania kilku kryteriów sterujących z konfigurowanymi priorytetami wykonywania w zależności od stanu pracy obiektu,
 • sterowania wyjść w trybie ciągłym lub impulsowym,
 • sterowania grupowe urządzeń (np. klapy ppoż.) do 8 A,
 • sterowania cyfrowego klapami wyposażonymi w siłowniki w standardzie MP-BUS,
  sterowania z funkcją potwierdzenia zwrotnego,
 • możliwości realizacji funkcji prewencyjnego sterowania wybranych urządzeń przeciwpożarowych podczas prowadzenia prac serwisowych (stan odłączenia systemu).
  sterowania ręczne umożliwiające przesterowanie wyjść uruchomionych przez algorytmy automatyczne,
 • blokowania (zatrzaskiwania) stanów wysterowania w zależności od stanu pracy systemu.

Podczas przygotowywania konfiguracji centrali instalator czy programista mają możliwość weryfikacji stworzonych algorytmów sterujących poszczególnymi wyjściami za pomocą wbudowanego symulatora/testera stanów logicznych. Dodatkowo Integral IP umożliwia na etapie uruchamiania systemu blokowanie (zamrażanie) wyjść sterujących w celu testowania działania całego scenariusza pożarowego, bez fizycznego uaktywnienia urządzeń. Zapewnia to duży komfort i bezpieczeństwo podczas wdrażania systemu oraz późniejszego prowadzenia prac modernizacyjnych i serwisowych w obiekcie.

System Integral IP ściśle współpracuje z certyfikowanym systemem integrującym urządzenia przeciwpożarowe SIS-FIRE z wykorzystaniem systemowego protokołu komunikacyjnego ISP-IP. Zapewnia realizację zaawansowanych funkcji detekcji pożaru z możliwością np. odczytu wartości analogowych (temperatura, CO i inne) czujek interaktywnych serii CUBUS oraz sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w ramach spójnego i kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym obiektu oraz nadzorowanie ich. Istotną cechą systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE jest jego wysoka elastyczność działania i możliwość spełnienia niemal nieograniczonej liczby zadań i funkcji logicznych.

Opisane funkcje systemowe zapewniają bezpieczne i elastyczne zastosowanie CSP/CSUP Integral IP MX w dowolnym typie obiektu oraz wdrożenie praktycznie dowolnej koncepcji bezpieczeństwa.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl