Strona główna Sygnalizacja Pożarowa FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi

FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi

W obszarze przeciwpożarowym branża zabezpieczeń spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

W trakcie eksploatacji obiektu rzeczą oczywistą jest gromadzenie wszelkich informacji o stanie zintegrowanych, sterowanych i monitorowanych systemów, a także analiza potencjalnych słabych punktów i natychmiastowa informacja o wykrytych awariach i usterkach. Gromadzone dane można przetwarzać na wiele sposobów i przedstawiać je w najbardziej czytelnej formie. Dlatego w Ela-compil powstał i jest rozwijany FPM+, czyli
Fire Protection Manager – nowoczesne środowisko zapewniające sterowanie wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi, a także pozostałymi urządzeniami uwzględnianymi w scenariuszu pożarowym.

Elementami składowymi FPM+ są modułowa centrala sterująca, której zadaniem jest przejęcie sygnału alarmowego z systemu sygnalizacji pożarowej i wykonanie zaprogramowanych algorytmów sterowania, oraz program FireMATRIX, za pomocą którego można dowolnie konfigurować centralę FPM+. Program ten, oprócz konfigurowania centrali sterującej, umożliwia przeprowadzenie testów na dowolnym etapie instalacji. Jedną z wielu innowacji FireMATRIX jest funkcja generowania gotowych protokołów z przeprowadzonych testów.

Topologia Centrali FPM+
Topologia Centrali FPM+

Oprogramowanie FireMATRIX ułatwia instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń ppoż. W trakcie eksploatacji obiektu często zdarza się, że konieczne są zmiany w matrycy sterowań (czyli pliku wykonawczym, w którym zapisano algorytmy sterowania). Taka potrzeba zachodzi, gdy np. pojawia się nowy najemca lub obiekt podlega zmianom architektonicznym. Dzięki zastosowaniu FPM+ wszystkie zmiany są dużo łatwiejsze, zwykle wystarczy zmiana parametrów w oprogramowaniu.

Ogromną zaletą jest fakt, że cały czas mamy aktualną dokumentację, w której znajdują się wyspecyfikowane wszystkie urządzenia przeciwpożarowe (w wielu obiektach do dzisiaj nie można się doliczyć takich urządzeń), ich stan w trakcie eksploatacji, a także podczas pożaru.

 • FPM+ zapewnia kontrolę nad wszystkimi urządzeniami ze scenariusza pożarowego, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku.
 • FPM+ działa niezależnie od systemu wykrywania pożaru, co nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale zapewnia też szybki i tani odbiór całego systemu ppoż. Przy dużej liczbie urządzeń FPM+ odciąża centrale sygnalizacji pożaru, zapewniając bezpieczeństwo w dużych obiektach.
 • FPM+ jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania i nadzorowania pracy urządzeń i systemów w obiekcie budowlanym, które będą uruchomione w razie zagrożenia pożarem. Umożliwia zbudowanie w krótkim czasie instalacji rozproszonej oraz łatwą rozbudowę systemu.
 • FPM+ pozwala na zintegrowane zarządzanie urządzeniami różnych producentów, biorącymi udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, takimi jak systemy wentylacji ppoż., systemy odcięć pożarowych, systemy wspomagające ewakuację itp.
 • System FPM+, oprócz pełnej automatycznej pracy, umożliwia ręczne sterowanie scenariuszami.

Centrala FPM+ jako jedna z pierwszych w Polsce została z powodzeniem przebadana i certyfikowana przez CNBOP-PIB i legitymuje się następującymi certyfikatami:

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2020/B/FMP/01
 • Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0028-1009 wyd. 4
 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0075
 • Świadectwo Dopuszczenia 2088/2017

Zgodnie z Krajową Oceną Techniczną nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0028-1009 wydanie 4 z dnia 14.V.2020 – centrala FPM+ nosi oficjalną nazwę „Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sterowania gaszeniem – Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM plus (FPM+)”. Jej funkcjonalność została powiększona o możliwość pracy sieciowej oraz o sterowanie gaszeniem, co zostało potwierdzone w dokumentach certyfikacyjnych.

Centrala sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do nadzorowania stanu pracy oraz sterowania wszelkimi urządzeniami uruchamianymi podczas pożaru. Mogą to być systemy dedykowane do zastosowań ppoż., m.in.:

 • systemy wentylacji pożarowej,
 • systemy odcięć przeciwpożarowych,
 • systemy gaszenia wodą,
 • inne systemy budynkowe, które wskutek wystąpienia pożaru wykonują jakiekolwiek działanie.

Innymi systemami, które może nadzorować FPM+ są:

 • system kontroli dostępu,
 • system sygnalizacji włamania i napadu,
 • schody ruchome,
 • windy,
 • systemy kontroli (odcięcia) mediów,
 • pompy ciepła i systemy wentylacji i klimatyzacji.

FPM+ pozwala na stworzenie najbardziej skomplikowanych scenariuszy za pomocą jednej, wspólnej matrycy sterowań. Takie podejście pozwala wykluczyć większość błędów już na etapie projektowania, instalowania, a następnie uruchamiania instalacji bezpieczeństwa.

Modułowość systemu sprawia, że instalacja może zostać wykonana ponad dwukrotnie szybciej niż do tej pory. Dodatkowo centrala sterująca FPM+ jest kompatybilna z dowolnymi systemami SSP i BMS (w tym z systemem zarządzania obiektem GEMOS), może więc być bez obaw stosowana we wszelkiego rodzaju budynkach, w których systemy te są odpowiedzialne za komfort i bezpieczeństwo.

Centrala FPM+ dzięki stałemu nadzorowaniu funkcji obiektu znacznie ułatwia kontrolę nad wszelkimi urządzeniami i systemami przeciwpożarowymi, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej oraz dużych obiektów. Rozwiązanie to perfekcyjnie sprawdzi się zatem we wszelkiego rodzaju obiektach. Tam, gdzie w grę wchodzi ochrona życia ludzkiego, nie może być mowy o kompromisowych rozwiązaniach.

Ela-compil
ul. Szczepanowskiego 8
60-541 Poznań
office@ela.pl
https://ela.pl