Strona główna Bezpieczne miasto Modelowe zarządzanie kryzysowe

Modelowe zarządzanie kryzysowe

Marek Okularczyk
dyrektor ds. rozwoju,
Program Smarter Cities

Przez kilkadziesiąt lat badań nad sytuacjami kryzysowymi i analiz skuteczności procedur reagowania gremium specjalistów wypracowało model obejmujący wszystkie aspekty zarządzania w czasie kryzysu.

Modelowe zarządzanie kryzysowe obejmuje cztery fazy:

1. Zapobieganie pełni podwójną funkcję. Z jednej strony ma możliwie najskuteczniej zapobiec wydarzeniu kryzysowemu, z drugiej zaś – maksymalnie złagodzić jego negatywne skutki. Kluczowe są tu: udoskonalona rekonstrukcja, regulacje, systematyczna analiza luk w zabezpieczeniach i ocena ryzyka.

2. Przygotowanie obejmuje wszystkie czynności, które są prowadzone w oczekiwaniu na wydarzenie kryzysowe. Istotne są tu: analiza zagrożeń, ocena i pozyskiwanie zasobów, współpraca międzyagencyjna, ćwiczenia, przygotowanie dokumentacji.

3. Reagowanie to działania w obliczu kryzysu, niezbędne do ratowania życia, ochrony majątku i zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzi, a także zainicjowania tymczasowego procesu odbudowy slovenska-lekaren.com. Kluczowymi elementami tej fazy są: aktywacja trybu kryzysowego, pomoc medyczna, schronienie i ewakuacja, poszukiwania i ratunek, wtórna redukcja zniszczeń.

4. Odbudowanie obejmuje opracowywanie, koordynowanie i wykonywanie napraw oraz remontów uszkodzonych obiektów i infrastruktury w trybie działań krótkoterminowych i rozłożonych w czasie. Na tę fazę składa się ocena strat, porządkowanie, odnowienie krytycznych systemów i obiektów, szybkie zapewnienie najważniejszych potrzeb, podstawowa rekonstrukcja.

Gdy podejście do zarządzania kryzysowego ewoluowało w czasie, zasoby niezbędne do realizacji tego modelu, w zależności od funkcji, są zorganizowane silosowo, wobec czego wymiana informacji jest tu trudna i często nieefektywna. W każdym mieście zwykle działają straż pożarna, policja, służby medyczne oraz wodociągowe i energetyczne – każda wyspecjalizowana i niezbędna w swojej dziedzinie. Konieczność współpracy tych służb w obliczu kryzysu jest oczywista, jakkolwiek ich odrębność organizacyjna i administracyjna powoduje, że często jest to trudne zadanie.
W odpowiedzi na te potrzeby IBM wspólnie ze specjalistami zarządzania kryzysowego opracował Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Platforma zapewnia:

  • Szybką konsolidację istniejących źródeł danych, następnie bezpieczny, oparty na uprawnieniach dostęp do informacji wykorzystywanych jednocześnie przez wiele służb. Zdolność do przetwarzania i analizowania danych w czasie rzeczywistym.
  • Zarządzanie pracami na terenie całego miasta – poprzez platformę dostępną zarówno kadrze kierowniczej, jak i personelowi operacyjnemu – w centrum dowodzenia, a także operatorom pierwszego kontaktu i agentom terenowym. W zależności od uprawnień każdy użytkownik otrzymuje odpowiedni zasób informacji oraz dostęp do spójnego obrazu operacyjnego (COP – Common Operating Picture).
  • Modelowanie standardowych procedur operacyjnych (SOP) w celu automatyzacji współpracy między służbami – zarówno w trakcie przygotowywań, jak i w reagowaniu na wydarzenia i incydenty.
  • Zaawansowane funkcje analityczne i raportujące, usprawniające zarządzanie sytuacjami i rozmieszczanie zasobów we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego.
  • Graficzny pulpit użytkownika z interaktywnym podkładem GIS dla uzyskania orientacji przestrzennej i poszerzenia świadomości sytuacyjnej.
  • Wsparcie procesu decyzyjnego dzięki możliwej symulacji i analizie potencjalnego oddziaływania różnych elementów wydarzenia kryzysowego.

Platforma IBM Centrum Zarządzania Kryzysowego została doceniona przez służby zarządzania kryzysowego w wielu regionach świata, jednoczenie zaczyna już być wykorzystywana w Polsce.

IBM Polska
ul. Krakowiaków 32
02-255 Warszawa
www.ibm.com