Strona główna Kontrola Dostępu Polski system kontroli dostępu klasy enterprise na stadionie w Gdańsku

Polski system kontroli dostępu klasy enterprise na stadionie w Gdańsku

Stadion w Gdańsku to nie tylko arena zmagań piłkarzy, która uzyskała tytuł najpiękniejszego stadionu Euro 2012, to także miejsce organizacji wielu wydarzeń i codziennej pracy wielu ludzi.

Charakter tego obiektu wymusza szczególne wymagania wobec systemów zabezpieczeń technicznych, zwłaszcza systemu kontroli dostępu, umożliwiających wstęp do poszczególnych stref i pomieszczeń konkretnym grupom czy pojedynczym osobom.

Wymagania

W związku ze zmieniającymi się warunkami działalności stadionu pierwotnie zainstalowany system kontroli dostępu po latach intensywnego użytkowania wymagał modernizacji i rozbudowy. Pojawił się wówczas dylemat, czy inwestować w istniejący system mający swoje ograniczenia, choćby ze względu na wiek urządzeń, czy wymienić go na inny, bardziej dostosowany do aktualnych potrzeb i z większymi możliwościami.

Wymagania odnośnie do zmodernizowanego systemu nie były banalne. System miał zapewnić kontrolę nad ruchem ludzi w całym obiekcie. Kluczowym wyzwaniem była możliwość utworzenia zasad i harmonogramów otwarć poszczególnych przejść w zależności od tego, jakiego rodzaju wydarzenie miało mieć miejsce na stadionie. Ponadto system miał poradzić sobie z obsługą zarówno wydarzeń, jak i codzienną, związaną z utrzymaniem obiektu w należytym stanie.

Zgodnie z obowiązującymi trendami była też wymagana możliwość integracji z innymi systemami, głównie klasy SMS (Security Management System), poprzez otwarte API. Istotnym wymogiem stawianym przez inwestora był atrakcyjny, nowoczesny i elegancki wygląd instalowanych urządzeń, zwłaszcza czytników znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych.

Bardzo ważny był także poziom bezpieczeństwa oferowany przez wybrane rozwiązanie, a także elastyczność w zakresie konfiguracji i rozbudowy uwzględniająca zmieniające się uwarunkowania pracy stadionu. Wymagania realizacyjne nakładały kolejne obostrzenia. Po pierwsze, dla użytkowników modernizacja miała przebiegać niezauważalnie – bez konieczności wymiany kart dostępu (pracujących w standardzie MIFARE®). Po drugie, modernizowane przejścia nie mogły pozostać pozbawione zabezpieczenia dłużej niż kilka godzin (maksymalnie 1 dzień). Po trzecie, nie bez znaczenia były koszty: modernizacji, bieżącego utrzymania systemu, ale też ewentualnej rozbudowy czy zmiany w związku z jego dostosowywaniem do przyszłych wymagań.

Zastosowane rozwiązania

Modernizowany system początkowo obejmował ok. 160 przejść i 1000 aktywnych użytkowników. Ostatecznie wybór padł na polskie rozwiązanie firmy Roger – system RACS 5 oferujący całościowe rozwiązanie w dziedzinie kontroli dostępu od strony zarówno sprzętowej, jak i programowej. Proces modernizacji rozpoczęto od realizacji 33 nowych przejść.

Takie podejście miało na celu objęcie kontrolą przejść nieujętych w pierwotnym projekcie oraz sprawdzenie, czy system RACS 5 będzie spełniać założone wymagania. Następnie dokonano pełnej modernizacji systemu poprzez wymianę dotychczasowego na nowy z jednoczesnym zwiększeniem maksymalnej liczby obsługiwanych użytkowników z 1000 do 2000.

Oprócz „typowych” czytników zbliżeniowych MIFARE® (modele wewnętrzne i zewnętrzne) w kilku pomieszczeniach istotnych dla funkcjonowania stadionu, takich jak główna serwerownia, pomieszczenia styków z operatorami, zamontowano także czytniki linii papilarnych. W celu poprawy ich bezpieczeństwa wprowadzono podwójną identyfikację (odczyt karty plus odczyt linii papilarnych). Czytniki obsługują głównie wewnętrzne przejścia osobowe na drzwiach w systemie jedno- i dwukierunkowym oraz kołowrotki – tzw. tripody – z wykorzystaniem funkcjonalności przejścia dwukierunkowego w zależności od lokalizacji czytnika. Do obsługi kontroli dostępu do loży VIP wybrano zamki bezprzewodowe RWL-2.

Obecnie w systemie jest zainstalowanych ok. 170 przejść przewodowych i 50 bezprzewodowych. Na zewnątrz obiektu obsługiwana jest para szlabanów na parking sterowana z RACS-a w układzie dwukierunkowym. W systemie wykorzystano funkcjonalność przejść typu anti-passback, m.in. na parkingu, wykluczając tym samym możliwość ponownego użycia karty bez opuszczenia chronionej strefy. Zastosowano także „strefy obecności” w celu zliczania aktualnej liczby osób w danej strefie; w planach jest wykorzystanie tej funkcjonalności do ograniczania wejścia osób poza wyznaczony limit.

Pierwotnie na obiekcie została zainstalowana jedna z pierwszych wersji systemu RACS 5 podnoszona następnie do najnowszej w ramach bezpłatnych aktualizacji. Kontrola dostępu jest zintegrowana z systemem wizualizacji SMS VIZAN. Stanowiska operatorów zostały umieszczone w lokalnym centrum dozoru (LCN). Pozwalają na pełną wizualizację aktualnego stanu wszystkich przejść oraz obsługę zdarzeń alarmowych. Planowane jest utworzenie niezależnego stanowiska w recepcji w celu obsługi księgi gości. W trakcie realizacji nie obyło się bez problemów. Głównym były zakłócenia w transmisji danych dla czytników bezprzewodowych związane z konstrukcją obiektu – rozwiązano je poprzez wykonanie specjalnych mocowań koncentratorów bezprzewodowych we współpracy z producentem sprzętu.

Zoptymalizowano także zużycie energii w zamkach/czytnikach bezprzewodowych, co pozwoliło na istotne wydłużenie czasu ich pracy na komplecie baterii. Dzięki dobrej współpracy z producentem – działem badań i rozwoju – otwartym na propozycje rozwoju produktu i jego doskonalenia wprowadzono wiele funkcjonalności pierwotnie nieistniejących, istotnych dla użytkownika końcowego oraz firmy wdrażającej rozwiązanie. Są to m.in. projektowanie i wydruk kart, zarządzanie uprawnieniami czasowymi – w systemie jest obecnie zdefiniowanych ok. 400 uprawnień czy wdrażana obecnie (na stadionie) księga gości – z możliwością przypisania uprawnienia dostępu do strefy i czasu nadawane dla każdej karty oddzielnie (z puli „wolnych”) oraz automatyczne generowanie „księgi wejść”.

Modernizacja systemu rozpoczęła się latem 2018 r., natomiast jej główny etap zakończył się w grudniu tego samego roku. Wymiana sprzętu (ok. 160 przejść) zajęła blisko 30 dni roboczych, całość z uruchomieniem ok. 2 miesięcy. W realizację projektu zaangażowanych było kilkanaście osób. Inwestor planuje dalszy rozwój systemu. Zamierza rozbudować go, w tym uruchomić system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR/LPR) w celu dalszego usprawnienia obsługi parkingu.

Korzyści

Wybór systemu firmy Roger pozwolił uzyskać mniejsze koszty wymiany na nowy system w stosunku do ewentualnej rozbudowy istniejącego. Otrzymano rozwiązanie zaspokajające obecne potrzeby inwestora oraz gwarantujące stabilność przyszłych dostaw i wsparcia, oferujące najnowsze technologie oraz zgodność z aktualnymi uregulowaniami prawnymi. W trakcie modernizacji wykorzystano istniejącą infrastrukturę okablowania.
Nowe rozwiązanie wyeliminowało problemy z integracją i komunikacją z systemem SMS.

Dzięki bliskości siedziby producenta i szybkości wsparcia – niezwłocznej reakcji na problemy zarówno programowe (wykryte błędy przy wdrożeniu/konfiguracji), jak i sprzętowe, czy to zdalnie, czy fizycznie – osiągnięto ciągłą pracę systemu. Gwarantuje to także elastyczność w rozbudowie o nowe przejścia czy w przypadku awarii – dostępność sprzętu „od ręki” – wysyłka NBD. Wdrożone rozwiązanie istotne jest także wizerunkowo dla miasta/samorządu – właściciela spółki Arena Gdańsk – poprzez promowanie polskiej marki Roger.

Roger
Gościszewo 59, 82-400 Sztum
roger@roger.pl
www.roger.pl