Strona główna Sygnalizacja Pożarowa System wczesnej detekcji pożaru oparty na kamerach Aviotec firmy Bosch

System wczesnej detekcji pożaru oparty na kamerach Aviotec firmy Bosch

Adam Zajkowski
Bosch Security Systems


Specjaliści w dziedzinie SSP od lat poszukują metod szybkiej i pozbawionej fałszywych alarmów detekcji pożaru. Na przeszkodzie stają ograniczenia technologiczne rozwiązań konwencjonalnych oraz specyfika i kubatura zabezpieczanych obiektów.

Zagrożenie związane z szybkim rozprzestrzenianiem się ognia sprawia, że stosowane rozwiązania pozwalają bezpiecznie ewakuować ludzi, ale nie są w stanie uchronić obiektu przed ogromnymi stratami materialnymi. Dzieje się tak, ponieważ zasada działania konwencjonalnych systemów detekcji pożaru jest oparta na analizie skutku pożaru, a nie jego źródła. Klasycznym tego przykładem są czujki punktowe, które wchodzą w stan alarmu na skutek zadymienia komory pożarowej i powstania poduszki dymowej pod sufitem. W takich rozwiązaniach czas detekcji zależy od kubatury obiektu. Im wyższy sufit i większa kubatura, tym jest dłuższy. W obiektach o niekorzystnej charakterystyce technicznej czas weryfikacji pożaru może wynieść nawet kilkanaście minut. Jak zatem skrócić sygnalizację pożaru do kilku czy kilkunastu sekund?

Nowy system wizyjnego wykrywania pożarów firmy Bosch wykorzystuje wyjątkowy model detekcji zagrożeń, który niezawodnie odróżnia zakłócenia od prawdziwych pożarów. Dzięki intuicyjnej technologii jest dokładniejszy od innych platform wizyjnego wykrywania pożarów dostępnych na rynku. Inteligentne algorytmy firmy Bosch analizują obraz bezpośrednio w kamerze. Dodatkowy moduł przetwarzający nie jest potrzebny, co ułatwia instalację i ogranicza jej koszty. Rozwiązanie ma następujące właściwości:

  • wykrywanie płomienia w czasie kilku do kilkunastu sekund, wykrywanie dymu – od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund;
  • analiza fizycznego modelu płomienia (jego kształtu, koloru rdzenia i migotania), z klasyfikacją i oceną natężenia oświetlenia generowanego przez płomień;
  • analiza modelu dymu (wykrywanie jego ruchu, poziomu przezroczystości, kierunku i prędkości), z rozróżnianiem powstającego dymu od istniejącego zadymienia w pomieszczeniu;
  • przystosowanie do detekcji pożaru wewnątrz pomieszczeń przy oświetleniu sceny powyżej 7 lx;
  • kamera przesyła sygnał alarmowy do stacji monitoringu lub na tablet czy telefon, umożliwiając szybką reakcję;
  • możliwość podłączenia kamery do systemu SSP przez wyjście przekaźnikowe kamery.

Skuteczność potwierdzona w testach
Firma Bosch Security Systems wspólnie z Grupą EDF Polska S.A., oddział nr 1 w Krakowie, przeprowadziła badanie przydatności i skuteczności kamery Aviotec firmy Bosch. Przeprowadzono test kamery jako narzędzia do wczesnego wizyjnego wykrywania pożaru w warunkach rzeczywistych w obiekcie z branży energetycznej. Stanowisko testowe zainstalowano w maszynowni na poziomie turbozespołów. W trakcie badania występował zmienny ciąg powietrza, temperatura urządzeń energetycznych mieściła się w zakresie od 20oC do 540oC, oświetlenie w przedziale od 20 do 120 lx, temperatura w maszynowni wynosiła ok. 30°C.
Występowały też wibracje ścian powstające na skutek pracy dźwigów w maszynowni, czasowo pojawiały się typowe dla aplikacji lokalne upusty pary wodnej. Przeprowadzono 10 testów pomiarowych: 5 dymowych i 5 płomieniowych. W testach dymowych zastosowano race dymne, a testy płomieniowe rozpalano w głębokim naczyniu metalowym ograniczającym kamerom widoczność płomienia. Do testów płomieniowych wykorzystano różnego typu materiały mogące być źródłem pożaru w takich obiektach, m.in. drewno, kable i tkaniny nasączone olejem.

Badanie udowodniło wysoką skuteczność zastosowanej technologii. Wszystkie testy potwierdziły, że prawidłowo zainstalowane i skonfigurowane rozwiązanie Bosch jest skuteczne w początkowym stadium pożaru zarówno dymowego, jak i płomieniowego. Każdorazowo, gdy wielkość zagrożenia odpowiadała zaprogramowanym wartościom, detekcja następowała w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Czas detekcji kamer był wielokrotnie szybszy niż innych czujek SSP. Podczas 3-dniowych testów nie zanotowano fałszywych alarmów.

Departament Bezpieczeństwa i Kompetencji Technicznych EDF Polska S.A. zarekomendował rozwiązanie Bosch jako pożądane w obiektach sektora energetycznego o dużych kubaturach, gdzie tradycyjna detekcja jest utrudniona.

Bosch Security Systems
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
tel. 22 715 41 00
www.pl.boschsecurity.com/pl/