Strona główna Rynek SECURITY Sześć kluczowych trendów technologicznych, które wpłyną na branżę security

Sześć kluczowych trendów technologicznych, które wpłyną na branżę security

Branża security wykorzystuje coraz bardziej inteligentne technologie, co jest nierozerwalnie związane z gromadzeniem danych wrażliwych. Jednocześnie, podobnie jak na inne dziedziny gospodarki, mają na nią wpływ zawirowania geopolityczne. Tegoroczne trendy dotyczące tej branży dotyczą przede wszystkim holistycznego podejścia do zagadnień ochrony firm.

Analityka olbrzymich ilości danych, by ułatwić podejmowanie decyzji

Rosnące zastosowanie AI i uczenia maszynowego sprawiło, że w ostatnich latach skupiono się na możliwościach zaawansowanej analityki. W przyszłości nacisk zostanie przeniesiony na wykorzystanie wyników analizy do podejmowania decyzji. Nie chodzi bowiem o to, by wiedzieć, że coś jest nie tak, ale o to, by użytkownikowi ułatwić podjęcie decyzji.

Podstawowym powodem przemawiającym za zastosowaniem analityki jest ogromny wzrost ilości danych generowanych m.in. przez kamery dozoru wizyjnego. Ilość i charakterystyka gromadzonych danych powodują, że pracownik nie jest w stanie ich zinterpretować ani poddać ich analizie we właściwym czasie.

AI i ML pozwala dokonać takiej analizy w czasie rzeczywistym, umożliwiając podjęcie błyskawicznych działań wspierających bezpieczeństwo, ochronę i efektywność operacyjną. Mowa m.in. o powiadamianiu służb ratunkowych, przekierowaniu ruchu w mieście, a nawet o oszczędzaniu energii w budynkach. Poza typowymi zadaniami analiza danych ułatwia pracę w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wtedy, gdy trzeba sprawdzić obraz z kamer dozorowych na żądanie uprawnionych do tego organów. Natomiast w wypadku zakładów produkcyjnych inteligentna predykcyjna analiza danych pozwala stosować tzw. konserwację zapobiegawczą chroniącą przed wystąpieniem rzeczywistej awarii.

Architektury hybrydowe dopasowane do potrzeb

W wyniku połączenia systemów bezpieczeństwa, serwerów lokalnych, obliczeń w chmurze i danych gromadzonych z urządzeń na brzegu sieci powstaje wyjątkowa hybrydowa architektura technologiczna. Nie ma jednak uniwersalnego modelu takiej architektury spełniającego wszystkie potrzeby użytkownika. Dlatego najpierw trzeba uwzględnić konkretne zastosowania, a dopiero potem zdefiniować rozwiązanie hybrydowe. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę szereg czynników.

Jednym z nich jest wykorzystanie kamer dozoru wizyjnego. Zalety zaawansowanej analityki wbudowanej w kamery na brzegu sieci są oczywiste. Analiza najwyższej jakości obrazów w momencie ich przechwycenia daje organizacjom wyjątkową szansę na reagowanie w czasie rzeczywistym. Wymaga to jednak mocy obliczeniowej, którą oferują serwery chmurowe.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę ograniczenia – często określone przepisami – dotyczące prywatności i przechowywania danych, które różnią się w zależności od kraju i regionu. To one mogą zaważyć na tym, czy tego typu dane będą przechowywane lokalnie, czy w chmurze. Najważniejsze są elastyczność i otwartość na różne rozwiązania tak, by były one dostosowane do konkretnych potrzeb.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo nierozerwalnie wiąże się z koniecznością zachowania zgodności z przepisami. Na przykład proponowana przez Komisję Europejską ustawa o odporności cyberprzestrzeni będzie nakładać większe wymagania na producentów urządzeń i oprogramowania we wszystkich sektorach, aby zapewnić cyberbezpieczeństwo swoich produktów poprzez mniejszą liczbę luk w zabezpieczeniach w momencie wprowadzania na rynek oraz lepsze zarządzanie cyberbezpieczeństwem w całym cyklu życia produktów. Odpowiedzialność ta spoczywa także na firmach z sektora bezpieczeństwa i dozoru.

Ustawa odzwierciedla zarówno znaczenie, jak i złożoność zagadnienia, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Obecnie to kilka powiązanych ze sobą obszarów wymagających całościowego spojrzenia na kwestię bezpieczeństwa firmy. W przypadku dozoru wizyjnego środki bezpieczeństwa służą zapewnieniu autentyczności danych przechwyconych przez kamery, stanowiąc źródło ich wiarygodności.

Stajemy się więc świadkami bardziej proaktywnego podejścia dostawców technologii do identyfikowania luk w zabezpieczeniach, a programy typu bug bounty, zachęcające podmioty zewnętrzne do wyszukiwania luk, staną się powszechne.

Jednocześnie klienci będą oczekiwać przejrzystości w zakresie stosowanych przez firmy rozwiązań zabezpieczających. Standardem ułatwiającym im ocenę bezpieczeństwa oprogramowania i zarządzania ryzykiem stanie się stosowanie Software Bill of Materials (SBOM to zestawienie materiałów użytych do opracowania konkretnego oprogramowania, które umożliwia wgląd w łańcuch dostaw oprogramowania oraz wszelkie zagrożenia związane ze zgodnością licencji, bezpieczeństwem i jakością).

Wyjście poza tematykę ochrony fizycznej

Jednym z najbardziej znaczących trendów w sektorze security, a wraz z nim równie znaczących możliwości jest wyjście poza bezpieczeństwo fizyczne obiektów.

Kamery dozorowe stały się potężnymi czujnikami. Jakość rejestrowanych przez nie informacji wideo wzrasta z roku na rok. Obecnie, dzięki zaawansowanej analityce, są źródłem olbrzymich ilości cennych danych, co stanowi ich wartość dodaną.
To oczywiście poprawia i zwiększa ich zdolność do wspierania bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej. Współczesne urządzenia zapewniają połączenie danych zbieranych przez kamery dozorowe z danymi z innych czujników monitorujących np. temperaturę, hałas, jakość powietrza i wody, wibracje, pogodę i inne, co tworzy zaawansowaną sieć sensoryczną umożliwiającą podejmowanie decyzji.

Widać już zastosowanie takich sieci w środowiskach przemysłowych poprzez monitorowanie procesów i wspieranie proaktywnej konserwacji. Na razie wykorzystanie takich danych jest ograniczone jedynie przez naszą wyobraźnię, ale bez wątpienia pomogą one w poprawie niemal każdego aspektu naszego życia, w tym bezpieczeństwa.

Zrównoważony rozwój zawsze, zmiany klimatyczne na czele

Zrównoważony rozwój pojawia się w wielu prognozach dotyczących trendów technologicznych. W nadchodzącym roku widać nie mniejszą potrzebę utrzymania rozmachu inicjatyw związanych z tematyką ESG. Zapewnienie, że organizacje będą nadal mierzyć i poprawiać praktyki środowiskowe, społeczne i zarządzania biznesem w firmach, będzie kluczowe dla poszanowania ludzi, bycia zaufanym partnerem biznesowym, wprowadzania odpowiedzialnych innowacji i ochrony naszej planety. Wszystkie te aspekty znajdą się pod coraz większą kontrolą ze strony klientów rozwiązań z zakresu ochrony i zabezpieczeń.

Biorąc pod uwagę ekstremalne warunki atmosferyczne, które wystąpiły w ubiegłym roku, można się spodziewać, że w 2023 r. organizacje skupią się na działaniach zapobiegających zmianom klimatycznym. Jest oczywiste, że nie robimy wystarczająco dużo, aby powstrzymać przyspieszenie globalnego ocieplenia, dlatego każdy sektor otrzyma zadanie podwojenia wysiłków zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

Dla Axis kluczowym krokiem było zaangażowanie się w inicjatywę Science-Based Targets Initiative (SBTI), w której ramach wyznaczamy cele w zakresie redukcji emisji nie tylko w naszej działalności, ale także w całym łańcuchu wartości. I to jest kluczowy punkt. Chociaż organizacje podejmują ogromne wysiłki w celu ograniczenia własnej emisji, to zostaną one zaprzepaszczone, jeśli ich dostawcy i partnerzy nie przyjmą tych samych wartości i nie będą dążyć do podobnego celu.
Dla firm technologicznych równie istotne będzie sprawienie, by ich produkty i usługi wspierały cele ESG ich klientów.

Zwiększony nacisk na regulacje prawne

Ze względu na wszechobecność i siłę sektor technologii trafił pod lupę organów regulacyjnych. Uważamy jednak, że istotą jest skupienie się na sposobach wykorzystania narzędzi cyfrowych, a nie na samych narzędziach. Komisja Europejska aktywnie zabiega o ochronę prywatności. Proponowana przez nią ustawa o sztucznej inteligencji, będąca częścią europejskiej strategii w tym zakresie, ma na celu przypisanie konkretnych kategorii ryzyka do zastosowań sztucznej inteligencji i stanowiłaby pierwsze ramy prawne dotyczące AI. Podobnie jak dyrektywa Komisji w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, ustawa o sztucznej inteligencji bez wątpienia będzie przedmiotem wielu debat, zanim stanie się obowiązującym prawem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o AI, wymagania dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego, prywatności danych, ograniczania wpływu „wielkiej technologii” czy też ustanowienia suwerenności technologicznej, wiadomo, że firmy działające w sektorze bezpieczeństwa będą w coraz większym stopniu musiały przestrzegać coraz bardziej rygorystycznych przepisów. Należy to przyjąć z zadowoleniem, ponieważ zapewnienie przejrzystości biznesu i etycznych praktyk nadal ma kluczowe znaczenie dla przewagi konkurencyjnej.

Największą szansą dla naszego sektora pozostaje połączenie ciąg-
łego sukcesu komercyjnego z odpowiedzialnością za rozwiązywanie krytycznych problemów, przed którymi stoi nasza planeta i ludność na całym świecie. Jak zawsze, jesteśmy optymistami. Wierzymy, że połączenie pomysłowości, postępu technologicznego i etycznych praktyk biznesowych wpłynie na poprawę środowiska naturalnego i życia ludzi.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl-pl/