Strona główna Infrastruktura krytyczna Zabezpieczenie ppoż. obiektów infrastruktury krytycznej

Zabezpieczenie ppoż. obiektów infrastruktury krytycznej

Strażak gaszący pożar

Michał Białek


Infrastruktura krytyczna jest elementem strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jego rozwoju gospodarczego, stabilności, funkcjonowania społeczeństwa oraz obywateli. Dzisiaj, w XXI w. łatwo dostrzec coraz silniejsze uzależnienie funkcjonowania obiektów IK od rozwiązań technicznych. Zachodzące zmiany w tym obszarze wymagają sprostania nowym wyzwaniom związanym z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. Aby sprostać zadaniu, potencjalne zagrożenia, na jakie może być narażony obiekt funkcjonujący w ramach infrastruktury krytycznej, należy zdefiniować już na etapie projektowania.

W odpowiedzi na możliwe scenariusze należy zaplanować systemy zabezpieczające, w tym systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) szyte na miarę potrzeb konkretnego obiektu. Jedną z kluczowych funkcji niezawodnej centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) jest 100-proc. redundancja komponentów sprzętowych i oprogramowania, zapewniająca utrzymanie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. SSP powinien odznaczać się także wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, a także zapewniać kompatybilność rozwiązań „w przód i wstecz”, co z punktu widzenia obiektów pracujących w segmencie infrastruktury krytycznej ma olbrzymie znaczenie. Jest to cecha gwarantująca użytkownikowi dostępność elementów zamiennych i jednocześnie eliminująca jakiekolwiek problemy przy przyszłych rozbudowach czy modernizacjach systemu.

Skupiając się na koncepcji zabezpieczenia obiektów, w tym także obiektów IK, należy mieć na uwadze, iż system sygnalizacji pożarowej, a tak naprawdę zakres związany z detekcją pożaru, to dopiero część kompletnego systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Kolejnym obszarem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi przez jeden spójny system sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami ppoż. CSP realizująca funkcje CSUP, oprócz „standardowych” certyfikatów w zakresie sygnalizacji pożarowej, tj. dotyczących norm EN 54-2 i EN54-4, powinna być poddana dodatkowej procedurze badań i certyfikacji, które potwierdzą możliwość stosowania w zakresie sterowania i nadzorowania:

 • systemu oddymiania,
 • systemu ppoż. klap odcinających i kurtyn dymowych,
 • systemu oddzieleń ppoż. (drzwi i bram ppoż.),
 • systemu stałych urządzeń gaśniczych: gazowych, wodnych, pianowych i aerozolowych,
 • instalacji wodociągowych ppoż.

Po pomyślnym zakończeniu procedury certyfikacyjnej zintegrowana CSP/CSUP może realizować następujące funkcje w obiekcie:

 • centrali sygnalizacji pożarowej zgodnie z PN-EN 54-2,
 • centrali sterującej urządzeniami ppoż. w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z KOT (prEN 12101-9),
 • zasilacza do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z PN-EN 12101-10,
 • zasilacza urządzeń ppoż. zgodnie z PN-EN 54-4,
 • centrali sterującej stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG) gazowymi zgodnie z PN-EN 12094-1,
 • centrali sterującej SUG wodnymi, pianowymi, aerozolowymi zgodnie z KOT,
 • centrali sterującej i nadzorującej w ramach instalacji wodociągowych i ppoż. zgodnie z KOT.

W ślad za zmieniającymi się trendami, a jednocześnie chcąc zmodernizować systemy sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami ppoż., należałoby także rozważyć wdrożenie systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP).

Zintegrowany system bezpieczeństwa pożarowego realizuje funkcje wizualizacji, sterowania i zarządzania urządzeniami ppoż. oraz integruje inne systemy mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Przykładowo, wsparcie obrazem z kamer CCTV wspomaga operatora w reakcji na zagrożenia i obsłudze systemu (np. potwierdzanie lub kasowanie alarmów pożarowych).

Funkcją kluczową systemu jest możliwość aktywnego zarządzania ewakuacją osób i zmiany (gdy to wymagane) scenariusza pożarowego przez kierującego działaniami ratowniczymi. Maksymalny poziom ochrony obiektu IK osiąga się, tworząc spójny, w pełni kompatybilny i kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl