Strona główna Kontrola Dostępu Zunifikowana ochrona obwodowa

Zunifikowana ochrona obwodowa

Ograniczona świadomość tego, co dzieje się na granicach rozległego obiektu, może być ułatwieniem dla włamywaczy i stanowić problem obrony przed atakami. W przypadku tradycyjnego napłotowego systemu ochrony perymetrycznej operatorzy są alarmowani o potencjalnym naruszeniu strefy dopiero po kontakcie z ogrodzeniem. Innowacje w oprogramowaniu do zarządzania zabezpieczeniami elektronicznymi umożliwią zespołom ochrony spojrzenie poza linię ogrodzenia dzięki połączeniu w jednym panelu wizualizacji sygnałów z różnych urządzeń wykrywających i śledzących.

W przypadku dużych przedsiębiorstw, takich jak lotniska czy obiekty infrastruktury krytycznej, zabezpieczenie granic jest skomplikowane ze względu na rozmiar terenu. Gdy organizacja ma ograniczoną świadomość tego, co dzieje się na terenie całego swojego otoczenia, jest bardziej podatna na włamania. Duży wpływ na poziom bezpieczeństwa ma również zastosowanie urządzeń z nowymi technologiami, np. dronów. Szacuje się, że każdego miesiąca milion bezzałogowych statków powietrznych wkracza w światową przestrzeń, dlatego ich wykrywanie stało się gorącym tematem w dyskusji o ochronie granic. Niektóre z nich są używane jako latające kamery monitorujące w ramach skoordynowanych systemów zabezpieczeń, ale inne mogą być wykorzystywane w złych zamiarach. Ważne jest więc, aby wiedzieć, dlaczego dron się tam znajduje, i móc śledzić, dokąd zmierza, aby upewnić się, że jego cel jest legalny i skoordynowany.

Wiele organizacji zadaje sobie obecnie pytanie, w jaki sposób skuteczniej chronić swój obwód i zapobiegać naruszeniom. Odpowiedzią jest wdrożenie jednolitego systemu zabezpieczeń, a następnie włączenie nowych technologii jako części bardziej kompleksowej strategii ochrony obwodowej.

Warstwowe podejście do ochrony obwodowej

Tradycyjnie zabezpieczenie obwodu oznaczało wdrożenie systemu zabezpieczeń, który generował sygnał alarmu w momencie kontaktu z ogrodzeniem. Takie podejście jest zbyt proste, ponieważ większość obiektów ma wiele nakładających się stref, każda ma własne prawa dostępu, poziom ryzyka i wymagania operacyjne. W rezultacie organizacja nie może polegać wyłącznie na jednej technologii detekcji intruza. Musi zbudować nową strategię ochrony obwodowej, która zapewni, że intruz będzie wykryty także, gdyby jedna metoda detekcji zawiodła. W warstwowej strategii ochrony stosuje się kombinację różnych technologii czujników tworzących więcej niż jedną aktywną linię obrony.

Kluczowa jest unifikacja systemów

Jeśli organizacja nie unifikuje swoich systemów i technologii zabezpieczeń na jednej platformie, a zamiast tego polega na integracji z dostawcami, może to powodować luki w informacjach i/lub niekompletny obraz granicy terenu. Aby zapewnić, że te systemy działają w powiązanych silosach, ważne jest wprowadzenie ujednoliconego podejścia do krzyżowej kwalifikacji incydentów i alarmów o włamaniach.

Zunifikowana platforma zabezpieczeń łączy dane zebrane przez różne systemy, zapewniając świadomość sytuacyjną niezbędną do utrzymania bezpieczeństwa obiektów i ludzi. Przykładowo otwarta platforma Genetec™ Security Center umożliwia organizacjom integrację systemów dozoru wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania, komunikacji pomiędzy systemami i automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ALPR) w celu lepszej ochrony i zarządzania bezpieczeństwem.

Security Center integruje się przez moduł nadzoru RSA (Restricted Security Area) z rosnącą gamą technologii i urządzeń RSA (np. radary i lidary), wspierając pracowników ochrony w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń na dużych obszarach. Ruchome cele są automatycznie wyświetlane na mapach geograficznych i śledzone, dzięki czemu mogą oni oceniać i reagować na zagrożenia w krótszym czasie.

Ujednolicony system umożliwia operatorom szybkie podejmowanie krytycznych decyzji, ponieważ prezentuje wszystkie informacje o naruszeniu, zagrożeniach i potencjalnych włamaniach jednocześnie. Organizacje mogą wdrożyć kamery CCTV o wysokiej rozdzielczości i dużym zasięgu, które rejestrują wyraźne obrazy w celu uzupełnienia detekcji obwodowej. System można skonfigurować w taki sposób, aby pierwsza linia detekcji obwodowej przy ogrodzeniu wywoływała alarmy, które spowodują automatyczny obrót kamery i zbliżenie obszaru docelowego w celu identyfikacji wizualnej.

Zarejestrowany obraz z systemu monitoringu jest następnie przesyłany bezpośrednio do operatorów CMA lub na smartfon dyrektora ochrony w celu natychmiastowej weryfikacji i reakcji.

Zarządzanie tymi urządzeniami i alarmami bezpośrednio ze zintegrowanego systemu mapowania może też pomóc operatorom w szybkim wskazaniu innych pobliskich kamer w celu uzyskania szerszego obrazu sytuacji. Łącząc w ramach ujednoliconej platformy systemy wykrywania włamania, kamery HD i narzędzia do mapowania lokalizacji, organizacja może skrócić czas reakcji i zminimalizować ryzyko niewykrycia naruszeń.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Wczesna identyfikacja potencjalnych zagrożeń na granicy terenu daje operatorowi czas na przygotowanie reakcji i podjęcie niezbędnych działań. Dzięki proaktywnemu rozszerzeniu ochrony o technologię LiDAR i czujniki sejsmiczne mogą oni monitorować ruch i wypatrywać potencjalnych wtargnięć poza linią ogrodzenia. Jednak wiedza o tym, że coś może naruszyć granicę, nie mówi, czy zagrożenie jest realne ani jak poważne. Czujniki mogą wykryć zwierzę, osobę lub samochód. Mając możliwość sprawdzenia, jaki obiekt zbliża się do granicy, pracownicy ochrony podejmą właściwe decyzje dotyczące poziomu zagrożenia.

Ocena incydentu na ogrodzeniu terenu lub w innym zamkniętym obszarze jest łatwiejsza, gdy pracownicy ochrony widzą, co dzieje się na miejscu zdarzenia. Klasyfikując zagrożenia wizualnie i uzyskując odpowiednie dane z wielu systemów, mogą określić, czy wtargnięcie wymaga natychmiastowego działania. Korzystając z funkcji filtrowania, mogą również filtrować obiekty (np. ludzi i zwierzęta) w różnych strefach, aby zmniejszyć liczbę uciążliwych fałszywych alarmów. W ramach oceny zdarzenia operatorzy mogą również korzystać z systemów ALPR do odczytu tablic rejestracyjnych, pomocnych w identyfikacji pojazdów. Przykładowo, jeśli tablica znajduje się na policyjnej liście zagrożeń, zespoły ochrony będą wiedziały, że należy powiadomić policję i reagować z większą ostrożnością.

Systemy zarządzania tożsamością i dostępem (PIAMS – Physical Identity and Access Management Systems) dodają kolejną warstwę do procesu, łącząc system kontroli dostępu z systemami biznesowymi, w tym z bazami danych klientów i pracowników. To wzajemne połączenie pozwala organizacjom na automatyczne przydzielanie lub anulowanie dostępu do określonych obszarów oparte na zasadach korporacyjnych. Gdy pracownicy odchodzą lub zmieniają funkcje w organizacji, ich dostęp do wrażliwych obszarów może być dostosowany do zmian w katalogu zasobów ludzkich lub innych powiązanych systemach.

Znaczenie zarządzania wszystkimi danymi

W miarę jak organizacje rozmieszczają na obrzeżach kolejne czujniki, rośnie ilość napływających informacji. Może to przytłaczać pracowników ochrony, zwłaszcza gdy muszą aktywnie monitorować wszystkie dane wejściowe, aby zidentyfikować konkretne zagrożenia. Tu pomoże zunifikowany system bezpieczeństwa, który wspiera większą automatyzację. Automatyczne alarmy wraz z cyfrowymi standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP), prowadzącymi personel krok po kroku i podpowiadającymi, jak reagować na zdarzenia, zapewniają, że potencjalne zagrożenia są identyfikowane, badane i rozwiązywane w sposób terminowy i spójny w różnych schematach zmian i u różnych osób.

W pewnych przypadkach potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa może być trudne do wychwycenia. Przykładowo operator może nie być w stanie zauważyć związku pomiędzy niespodziewanym wejściem kontrahenta do strefy zastrzeżonej a wyłączeniem urządzenia. Zunifikowany system bezpieczeństwa łatwo skoreluje te zdarzenia i szybko je oznaczy, automatycznie ostrzegając operatora o konieczności przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Zdolność do łączenia danych o zdarzeniach jest również ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa granic terenu. Operatorzy muszą rozumieć zdarzenia w trakcie ich występowania, aby podejmować świadome decyzje oparte na poziomach zagrożenia. Ujednolicony system bezpieczeństwa zapewnia operatorom większą świadomość sytuacyjną poprzez łączenie raportów i alarmów ze wszystkich modułów działających na danej platformie. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia postrzeganie pojawiającej się sytuacji ze wszystkich części systemu jako pojedynczego zdarzenia, a nie serii oddzielnych incydentów.

W ochronie granic przedsiębiorstwa należy zastosować podejście warstwowe, które pozwoli na rozszerzenie bezpieczeństwa poza linię ogrodzenia. Wybierając ujednolicony system, który może obejmować szeroką gamę nowych technologii, można skuteczniej zabezpieczyć swoje obiekty dziś i w przyszłości.

Genetec
2280 Alfred-Nobel Blvd.
Montreal, Canada H4S 2A4
www.genetec.com
jkozak@genetec.com