Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Wyznaczamy standardy w ochronie przeciwpożarowej

Wyznaczamy standardy w ochronie przeciwpożarowej

Centrala sterująco-zasilająca urządzeniami przeciwpożarowymi SIS-POWER oraz zasilacz urządzeń przeciwpożarowych S-POWER


Krzysztof Kunecki

Schrack Seconet Polska sukcesywnie rozszerza portfolio oferowanych produktów i rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu zbudowania kompletnego, spójnego i zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego w dowolnych obiektach budowlanych. Prezentujemy kolejne komponenty systemu bezpieczeństwa pożarowego, którymi są: uniwersalna wielofunkcyjna centrala sterująco-zasilająca urządzeniami ppoż. (CSUP) SIS-POWER oraz zasilacz urządzeń ppoż. S-POWER. Dzięki temu Schrack Seconet jest w stanie zaproponować swoim klientom kompletne i spójne rozwiązanie techniczne, począwszy od detekcji pożaru (centrale INTEGRAL EvoxX), poprzez zasilanie i sterowanie urządzeń ppoż. (centrala sterująco-zasilająca SIS-POWER), na certyfikowanych systemach integrujących urządzenia ppoż. (SIUP) SIS-FIRE skończywszy.

CSUP SIS-POWER wraz z zasilaczem S-POWER jest przeznaczona do sterowania i zasilania napięciem elektrycznym niskim i bardzo niskim (maks. 1000 VAC, 1500 VDC) urządzeń wchodzących w skład systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (np. wentylatory, klapy odcinające), stałych urządzeń gaśniczych wodnych (urządzenia zraszaczowe, tryskaczowe oraz na mgłę wodną), a także innych urządzeń ppoż. Dzięki zastosowaniu układów SZR (samoczynne załączenie rezerwy) centrala SIS-POWER lub zasilacz S-POWER mogą być stosowane również jako główne rozdzielnice pożarowe budynku.

Dzięki modułowej budowie, elastycznej architekturze pozwalającej na budowę systemów skupionych i rozproszonych oraz zastosowaniu unikalnych rozwiązań technologicznych, do których należy m.in. wsparcie komunikacji bezprzewodowej, możliwe jest wdrażanie innowacyjnych systemów bezpieczeństwa pożarowego i monitoringu zdarzeń niebezpiecznych w dowolnych obiektach budowlanych.

Centrala SIS-POWER wraz z zasilaczem S-POWER przeszły pełną procedurę badań i certyfikacji w CNBOP-PIB i otrzymały następujące dokumenty certyfikacyjne:

 • krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 063-UWB-0435 wydany na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej (zgodnej z prEN 12101-9) nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0310-1009 dla wyrobu budowlanego: „Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sterowania gaszeniem” – centrala sterująco-zasilająca typu SIS-POWER”,
 • certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0821 zgodnie z EN 54-4:1997 i EN 12101-10:2005 dla wyrobu budowlanego: „Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych S-POWER”,
 • świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 4612/2022 spełniające wymagania pkt 12.1, 12.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz.U. z 2020 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) dla wyrobu: „Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi oraz zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu SIS-POWER”.

Zastosowanie CSUP SIS-POWER umożliwia sterowanie i kontrolę urządzeń wchodzących w skład oddymiania mechanicznego kanałowego i bezkanałowego, oddymiania grawitacyjnego ze stałym lub zmiennym nawiewem kompensacyjnym, systemami oczyszczania z dymu oraz zasilanie komponentów systemu różnicowania ciśnień.
SIS-POWER/S-POWER umożliwia sterowanie i zasilanie urządzeń wielkich mocy, tj. szerokiego typoszeregu wentylatorów pożarowych jedno- i wielobiegowych, jednokierunkowych i rewersyjnych z wykorzystaniem dobranego do typu i mocy wentylatora rozruchu bezpośredniego, gwiazda-trójkąt, układu soft-startu, układu Dahlandera oraz falowników.

Ponadto mogą być sterowane i nadzorowane takie urządzenia, jak klapy odcinające wentylacji bytowej i pożarowej, klapy dymowe, okna oddymiające, drzwi kompensacyjne, przepustnice do napływu powietrza kompensacyjnego, bramy, kurtyny dymowe, wyrzutnie dymu, elektromechaniczne i elektromagnetyczne urządzenia ryglujące oraz nadzorowanie czujników do pomiaru ciśnienia.

Centrala SIS-POWER jest oferowana w różnych wersjach, w zależności od zastosowanego modułu kontrolno-sterującego S-CONTROL:

 • S-CONTROL M (SCM) – wersja modułowa SIS-POWER,
 • S-CONTROL B (SCB) – wersja podstawowa SIS-POWER,
 • S-CONTROL C (SCC) – wersja kompaktowa SIS-POWER,
 • S-CONTROL S (SCS) – wersja SIS-POWER do indywidualnych (specjalnych) zastosowań,
 • S-CONTROL R (SCR) – wersja
 • SIS-POWER wspierająca komunikację bezprzewodową.

Centrala SIS-POWER z modułem kontrolno-sterującym S-CONTROL M to najbardziej rozbudowana i uniwersalna wersja posiadająca następujące, najważniejsze funkcje i parametry techniczne:

 • moduły funkcyjne montowane we wspólnej obudowie z zasilaczem S-POWER w konfiguracji skupionej lub rozproszonej, instalowane w osobnych obudowach,
  moduły pracują na magistrali cyfrowej o topologii pętlowej – maks. 64 moduły na jednej pętli,
 • możliwość zastosowania redundancji jednostki centralnej (zwiększenie poziomu bezpieczeństwa),
 • połączenia między modułami są wykonane za pomocą przewodów miedzianych i światłowodowych,
 • możliwość tworzenia dowolnych algorytmów sterowania dla wyjść sterujących na szerokiej bazie operatorów logiki Boole’a,
 • nadzór ciągłości w obwodach sterująco-zasilających poprzez monitoring przerwy i zwarcia we wszystkich żyłach przewodów zasilająco-sterujących urządzeń ppoż. (np. wentylatory oddymiające, klapy odcinające wentylacji pożarowej),
 • sterowanie cyfrowe klapami wentylacji bytowej wyposażonymi w siłowniki w standardzie MP-BUS,
 • możliwość podłączenia detektorów gazu CO/LPG/NOX z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU,
 • interfejs komunikacyjny do integracji cyfrowej z centralami sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami ppoż. Integral EvoxX, systemem integrującym urządzenia ppoż. SIS-FIRE i innymi systemami zewnętrznymi.

SIS-POWER może ściśle współpracować (wykorzystując protokół cyfrowy) z systemem sygnalizacji pożarowej Integral EvoxX oraz systemem integrującym urządzenia ppoż. SIS-FIRE – co pozwala na budowę kompleksowego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego, odpowiedzialnego za detekcję, sterowanie, zasilanie i zarządzanie urządzeniami ppoż. oraz innymi urządzeniami technicznymi obiektu.

Od strony budowy zintegrowanego systemu centrala SIS-POWER może stanowić uzupełnienie/rozszerzenie systemu sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami ppoż., opartego na centralach Integral EvoxX M w zakresie sterowania wybranych urządzeń systemu kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła – tj. dużych odbiorów (np. wentylatory pożarowe) czy oddymiania grawitacyjnego, albo realizować kompleksowo wszystkie funkcje sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Zakresy kompetencji SIS-POWER i Integral EvoxX są zależne od wymagań projektu – matryca sterowania na bazie scenariusza pożarowego jest programowana w urządzeniach adekwatnie do konfiguracji i wybranego celu działania.

Zastosowanie systemu integrującego urządzenia ppoż. SIS-FIRE umożliwia pełną wizualizację wszystkich stanów pracy centrali SIS-POWER i zasilacza S-POWER oraz pełne sterowanie zarówno podczas normalnego trybu eksploatacji (np. na potrzeby ręcznego przewietrzania), jak i w trybie pożarowym, z możliwością uruchamiania ręcznych procedur sterowania. Sterowanie ręczne może być wymagane przez kierującego działaniami ratowniczymi przede wszystkim w celu przesterowania systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła na potrzeby zarządzania bezpieczną ewakuacją osób i zapewnienia ochrony służbom ratowniczo-gaśniczym.

W SIUP SIS-FIRE mogą być szczegółowo wizualizowane na planach graficznych i schematach technologicznych aktualne stany urządzeń (wartości binarne i analogowe), co pozwala na dokładną weryfikację, analizę i raportowanie o stanie pracy zintegrowanych systemów i urządzeń.

Rozszerzenie oferty o nowe produkty SIS-POWER oraz S-POWER umożliwia firmom wykonawczym instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaproponowanie kompleksowego systemu bezpieczeństwa pożarowego i wdrożenie praktycznie dowolnej koncepcji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych w dobie inteligentnych budynków i przemysłu 4.0.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl