Strona główna Sygnalizacja Pożarowa FPM+ – rola centrali sterującej urządzeniami ppoż. w realizacji scenariuszy pożarowych

FPM+ – rola centrali sterującej urządzeniami ppoż. w realizacji scenariuszy pożarowych

Podczas projektowania obiektów szczególny nacisk jest kładziony na ochronę przeciwpożarową. Niewłaściwie zaprojektowane sieci urządzeń przeciwpożarowych lub ich nienależyta organizacja mogą być przyczyną powstania niebezpiecznych dla życia sytuacji pożarowych. Aby uniknąć takiego ryzyka, tworzy się ściśle określone procedury i standardy, które muszą być bezwzględnie przestrzegane.

Elementy niezbędne w systemach przeciwpożarowych
Zaprojektowane systemy przeciwpożarowe muszą poprawnie funkcjonować. W przypadku zagrożenia pożarem muszą gwarantować sprawną ewakuację ludzi przebywających w budynku oraz zapewniać bezpieczeństwo służbom ratowniczym.

W tym celu opracowuje się zaawansowane scenariusze pożarowe (opis sekwencji zdarzeń na wypadek pożaru). Pierwszym etapem takiego projektu jest analiza i wskazanie koncepcji niezbędnych do jego wykonania. Następnie dobiera się urządzenia przeciwpożarowe, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonalności, oraz planuje ich umiejscowienie w zabezpieczanym obiekcie.

Kluczowym elementem realizacji scenariusza pożarowego jest nadzorowanie wszystkich urządzeń na co dzień i podczas sytuacji krytycznych. W tym celu tworzy się również procedury na wypadek awarii lub niewłaściwej pracy urządzeń oraz procedury powiadamiania służb, które są odpowiedzialne za sprawność systemu.

Jak spełnić te wymagania?
Firma Ela-compil opracowała jedną z pierwszych na rynku central sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi: FPM+. Jej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi w obiekcie, sygnalizowanie ich stanu, zgłaszanie alarmów pożarowych, a także sygnalizowanie uszkodzenia czy zablokowania konkretnego urządzenia lub grupy urządzeń. Zastosowanie centrali FPM+ rozwiązuje problem sterowania zarówno urządzeniami przeciwpożarowymi, jak i pozostałymi uwzględnionymi w scenariuszu pożarowym.
Centrala FPM+ realizuje wszystkie sterowania wynikające z założeń scenariusza pożarowego, z uwzględnieniem wymagań technologicznych, którym podlegają urządzenia. Pozwala również nadzorować wszystkie urządzenia i sterować tymi, które podczas pożaru powinny przejść w odpowiedni stan pracy. FPM+ jest neutralna wobec wszystkich urządzeń pożarowych, takich jak klapy przeciwpożarowe, wentylatory, automatyczne kurtyny dymowe, bramy przeciwpożarowe itp., niezależnie od producenta. Oznacza to, że projektant może dobrać urządzenie dowolnego producenta bez obawy o jego kompatybilność z centralą sterującą.

By ułatwić projektantom opracowanie matrycy sterowań, firma Ela-compil udostępnia nieodpłatnie intuicyjny program konfiguracyjny, który pozwala szybko i sprawnie implementować matrycę, dodatkowe parametry i funkcje specjalne w centrali FPM+. Dzięki jego zastosowaniu projektowanie przebiega szybciej i łatwiej.

Stała kontrola i możliwość sterowania ręcznego
Centrala sterująca FPM+ jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Możliwość współpracy z dowolnym systemem sygnalizacji pożarowej sprawia, że projektant bez problemu zastosuje preferowane przez siebie urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.
Wdrożenie centrali przeciwpożarowej FPM+ zapewnia nie tylko ciągły monitoring stanu urządzeń, ale także pozwala na wyłączenie automatycznego trybu sterowania w sytuacji, gdy z dowolnej przyczyny powstałby nieuzasadniony alarm. FPM+ umożliwia błyskawiczne przywrócenie stanu pracy urządzeń oraz ręczną zmianę lub uruchomienie scenariusza sterowań.

Ela-compil sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15a,
60-286 Poznań
https://ela.pl